Persbesluitenlijst 3 september 2019

Persbesluitenlijst 3 september 2019

Dit item is verlopen op 05-03-2020.

1. Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder cliënten die in 2018 gebruik hebben gemaakt van een voorziening uit de WMO. Het merendeel van de respondenten is tevreden over het contact dat ze met de gemeente en/of dorpenteam ervaren. Er is een lichte daling ten aanzien van de tevredenheid met de gevonden oplossing in vergelijking met 2017. De tevredenheid over de snelheid van afhandeling is gestegen. De bekendheid met de onafhankelijke cliëntondersteuner vertoont een stijgende lijn in 2016 was dit 39%, in 2018 62%. Zowel de kwaliteit van de ondersteuning als de passendheid bij de hulpvraag wordt als goed beoordeeld. De geboden voorziening heeft een positief effect op de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven. Het college heeft kennis genomen van de rapportage en biedt de resultaten ter informatie aan de gemeenteraad aan.

1.1 Resultaten cliëntervaringsonderzoek WMO 2018.PDFpdf(751,3 KB)

2. Ontwerp Bestemmingsplan Tytsjerk Noord 2018

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het College heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Tytsjerk Noord 2018 en deze voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan Tytsjerk Noord 2018 is opgesteld in het kader van de actualisering van bestemmingsplannen in onze gemeente. Het is een conserverend plan waarbij de bestaande bestemmingen zijn overgenomen en voorzien van actuele regelgeving. Vervolgens wordt het bestemmingplan in december ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

2.1 Ontwerp bestemmingsplan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (indien deze niet direct in beeld verschijnt, kunt u zoeken onder Tytsjerk) 

3. Openbare Besluitenlijst vergadering 27 augustus 2019

3.1 Besluitenlijst 2019-08-27.pdfpdf(77,46 KB)