Persbesluitenlijst 3 december 2019

Persbesluitenlijst 3 december 2019

Dit item is verlopen op 04-06-2020.

1. Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2020

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft de beleidsregels Bijzondere Bijstand 2020 gemeente Tytsjerksteradiel vastgesteld. Dit voorjaar is het beleidskader Sociaal Domein vastgesteld. De maatregelen uit het beleidskader hebben effect op de wijze van uitvoering van de beleidsregels Bijzondere Bijstand. In de nieuwe regeling is namelijk bepaald dat een draagkrachtberekening niet meer meteen ingaat bij elke euro boven bijstandsniveau, maar dat een vrijlatingsgrens van 10% van het sociaal minimum wordt opgenomen. Dit betekent dat pas bij een inkomen hoger dan 110% rekening wordt gehouden met draagkracht.

1.1 Beleidsregels.pdfpdf(194,78 KB)

2. Beleidsregels Compensatie Eigen Risico 2020

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft de beleidsregels Compensatie Eigen Risico 2020 gemeente Tytsjerksteradiel vastgesteld. Dit voorjaar is het beleidskader Sociaal Domein vastgesteld. De maatregelen uit het beleidskader hebben effect op de wijze van uitvoering van de beleidsregels Compensatie Eigen Risico 2020. In de nieuwe regeling is namelijk bepaald dat de vaststelling van een chronische ziekte eenvoudig kan worden aangetoond door het eenmalig bij een eerste aanvraag inleveren van een CIZ-verklaring omtrent Indicatie Wet langdurige zorg, of een bewijsstuk omtrent een Gehandicaptenparkeervoorziening of een WMO-voorziening. Hiermee kunnen de uitvoeringskosten zo laag mogelijk blijven. Omdat de Regeling Compensatie Eigen Risico moet worden gezien als bijzondere bijstand vervalt tevens de extra toelatingsgrens van 130% van het sociaal minimum. Voor het overige blijft de regeling gelijk.

2.1 Beleidsregels.pdfpdf(117,56 KB

3. Beleidsregels Collectieve Ziektekostenverzekering AV Frieso 2020

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft de Beleidsregels Collectieve Ziektekostenverzekering AV Frieso 2020 gemeente Tytsjerksteradiel vastgesteld. Dit voorjaar is het beleidskader Sociaal Domein vastgesteld. De maatregelen uit het beleidskader hebben effect op het verlagen van de toegangsgrens van 130% naar 110% van het sociaal minimum, het verlagen van de maandelijkse bijdrage in de premie van € 15,50 naar € 10,- en de wijze van uitvoering. Voor de uitvoering geldt dat de aanmelding door potentiële verzekerden inmiddels niet meer via een schriftelijke aanvraagprocedure verloopt, maar digitaal van de website Gezondverzekerd.nl. De negatieve effecten van de verlaging van de maandelijkse bijdrage van € 15,50 naar € 10,- wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd doordat de extra collectieve korting (naast de korting op de basisverzekering) op de aanvullende verzekering van 7% per 2020 in zijn geheel aan de verzekerden ten goede gaat komen. Bij de meest uitgebreide variant AV Frieso Compleet gaat dit over een bedrag van € 2,55 per maand.

3.1 Beleidsregels.pdfpdf(118,58 KB)

4. Prestatieafspraken WoonFriesland en bewonersraad

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college stemt in met de prestatieafspraken voor 2020 tussen gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen met woningbouwcorporatie WoonFriesland en huurdersvereniging De Bewonersraad. Volgens de woningwet 2015 moeten corporaties die in de gemeente werkzaam zijn voor 1 juli van elk jaar hun bieding uitbrengen. Deze bieding baseren ze op de woonvisie van de desbetreffende gemeenten. In de bieding geven zij aan welke bijdrage zij leveren aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente.

4.1 Prestatieafspraken 2020.PDFpdf(305,34 KB)

4.2 Voortgangsrapportage.pdfpdf(794,11 KB)

5. Vergunning voor aanleglocatie Earnewâld

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft besloten een WABO omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een aanleglocatie aan De Stripe 6 voor het afmeren van rondvaartboten van Recreatie Onderneming Midden Friesland bv. en de aanlegplaats voor de Friese rondvaartorganisatie voor bezoek aan het Skûtsjemuseum te Earnewâld. Het college wijkt hiermee af van het bestemmingsplan door het toepassen van de kruimelregel.

6. Openbare besluitenlijst vergadering 26 november 2019

6.1 Besluitenlijst 2019-11-26.pdfpdf(90,4 KB)