Persbesluitenlijst 29 oktober 2019

Persbesluitenlijst 29 oktober 2019

Dit item is verlopen op 29-04-2020.

1. Evaluatie bodemsanering Nieuwstad 44 te Burgum

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Op 3 juli 2019 is een grondwatersanering uitgevoerd op het perceel aan de Nieuwstad 44 Burgum. Aanleiding voor de uitgevoerde werkzaamheden is een verkennend en nader bodemonderzoek dat is uitgevoerd voor de aankoop en de voorgenomen nieuwbouw op deze locatie. Het college stemt in met het ontvangen evaluatierapport en stuurt het ter informatie naar provincie Fryslân.

1.1 Evaluatierapport.pdfpdf(1,95 MB)

2. Vastgestelde jaarrekening 2018 Marrekrite en meerjarenbegroting

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft besloten door de Marrekrite toegezonden begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 voor kennisgeving aan te nemen. Daarnaast heeft het college besloten de definitieve jaarrekening 2018 voor kennisgeving aan te nemen. Verder heeft het college de reactie op zienswijzen, zoals besproken door het AB Marrekrite en de mail hierover van Marrekrite d.d. 19 september 2019, voor kennisgeving aangenomen. Het college stuurt de stukken ter informatie aan de raad.

2.1 Jaarstukken 2018.pdfpdf(5,65 MB)

2.2 Begroting 2019.pdfpdf(4,75 MB)

2.3 Reactie op zienswijzen.PDFpdf(299,39 KB)

3. Vaststelling gewijzigde regeling Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft ingestemd met de gewijzigde regeling GR SW Fryslân zodat deze past in de herstructurering en toekomstige inrichting van Caparis NV. Nadat de gemeenteraad in de vergadering van 17 oktober jl. heeft aangegeven in te stemmen met deze gewijzigde regeling, stelt het college deze nu ook definitief vast. In december 2019 stelt het Algemeen Bestuur van de GR de gewijzigde GR SW Fryslân vast.

3.1 Gewijzigde Regeling.pdfpdf(165,75 KB)

4. Convenant en beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft de portefeuillehouder gemandateerd het Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang te ondertekenen en gaat akkoord met de modelbeleidsregels zoals die zijn opgesteld in het Convenant. Maatschappelijke Opvang voor dak- en thuislozen in onze regio is een taak van de centrumgemeente Leeuwarden. Afzonderlijke gemeenten moeten zich inspannen om dakloosheid te voorkomen door integraal in te zetten op preventie. In het oude convenant lag de nadruk te veel op regiobinding. In de praktijk werd daardoor ten onrechte het argument (van het ontbreken) van regiobinding gehanteerd om aan personen opvang te weigeren. Dit is de aanleiding geweest om opnieuw naar de beleidsregels voor de landelijke toegankelijkheid te kijken en deze aan te scherpen.

4.1 Convenant.pdfpdf(398,01 KB)

5. Integraal huisvestingsplan onderwijs

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college geeft opdracht voor het opstellen van een integraal huisvestingsplan onderwijs. Daarnaast geeft het college opdracht om een actuele leerlingenprognose op te stellen. Met dit plan wil het college voor de komende jaren inzicht geven in de ontwikkelingen die nodig zijn om de huisvesting van onderwijs in de gemeente op peil te houden. Het college verwacht het plan in het voorjaar van 2020 af te ronden.

6. Kwaliteitsscenario’s verbreed gemeentelijk rioleringsplan ‘Wettersoarch’

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Voor het opstellen van het nieuwe verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP) ‘Wettersoarch’ zijn kwaliteitsscenario’s opgesteld. In de beleidskeuzenotitie zijn drie mogelijke scenario’s beschreven. Het college heeft ingestemd met de beleidskeuzenotitie en legt deze opiniërend voor aan de raad. De scenario’s worden vervolgens nader uitgewerkt en uiteindelijk kiest de raad een scenario dat de basis vormt voor de uitwerking van het beleidskader vGRP voor de periode van 2020-2025.

6.1 Beleidskeuzenotitie vGRP.pdfpdf(1,68 MB)

7. Intentieverklaring opstellen lokaal sportakkoord

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft besloten een intentieverklaring te tekenen en een aanvraag in te dienen van € 15.000,- bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) voor het opstellen van het lokaal sportakkoord. In een lokaal sportakkoord maakt de gemeente afspraken met o.a. scholen en sportverenigingen over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken.

7.1 Intentieverklaring.pdfpdf(129,47 KB)

7.2 Nieuwsbericht intentieverklaring sportakkoord

8. Integrale Schuldhulpverlening

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft ingestemd met het beleidsplan Integrale Schulddienstverlening 8KTD 2020 – 2024 en legt dit voor aan de gemeenteraad. Eerst opiniërend, en later ter vaststelling. Het nieuwe beleidsplan geeft invulling aan de doelstellingen omtrent financiële rust en stabiliteit voor inwoners en zet hiermee in op het voorkomen en oplossen van problematische schulden.

8.1 Beleidsplan schulddienstverlening 8KTD 2020-2024.pdfpdf(3,18 MB)

9. Startnotitie Gemeentelijk Onderwijs- en opvangbeleidsplan 2020-2024

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het huidige Gemeentelijk Onderwijs- en Opvangbeleidsplan loopt in 2020 af. De gemeente werkt in nauwe samenwerking met de partners uit het veld aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2024. Het college heeft kennis genomen van de startnotitie en legt deze notitie besluitvormend voor aan de raad.

9.1 Raadvoorstel startnotitie en proces gemeentelijk onderwijs- en opvangbeleid 2020-2024.pdfpdf(148,4 KB)

10. Openbare Besluitenlijst vergadering 15 oktober 2019

10.1 Besluitenlijst 15 oktober 2019.pdfpdf(114,18 KB)