Persbesluitenlijst 27 augustus 2019

Persbesluitenlijst 27 augustus 2019

Dit item is verlopen op 27-02-2020.

1. Ontwerpbegroting FUMO 2020

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting van de FUMO voor 2020 en adviseert de gemeenteraad een zienswijze in te dienen. De FUMO geeft aan dat de begroting 2020 met name fors uitzet vanwege de overdracht van basistaken per 1 januari 2020. De FUMO stelt in de ontwerpbegroting voor 2020 een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage van € 196.850,- voor tot een jaarlijkse bijdrage van € 461.332,-. In de begroting 2020 is reeds een bedrag van € 424.140,- opgenomen. Dit betekent dat er € 37.192,- extra nodig is. Hoewel een aantal taken van de gemeente overgaan naar de FUMO concludeert het college dat de FUMO voor het uitvoeren van deze taken fors meer inzet nodig is dan nu binnen de gemeente het geval is. 

2. Startdocument Friese Regionale Energie Transitie

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om deel te nemen aan het traject voor het opstellen van de Friese Regionale Energietransitie zoals omschreven in het Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân (RES) d.d. 15-7-2019. Dit startdocument beschrijft hoe en onder welke voorwaarden de Friese gemeenten, de provincie, het waterschap samen met de netbeheerders, bedrijven en andere organisaties gaan werken aan een RES voor Fryslân. De Friese overheden geven in de RES aan hoe Fryslân aan de doelstellingen vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord wil bijdragen; het ‘Friese Bod’, voor wat betreft energiebesparing, verduurzaming van de gebouwde omgeving en het opwekken van duurzame elektriciteit. Het college stelt voor dit traject een bijdrage beschikbaar van € 9.500,-.

2.1 Startdocument.PDFpdf(1,62 MB)

3. Grondstoffenbeleidsplan

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college stelt de raad voor het Grondstoffenbeleidsplan (GBP) vast te stellen en daarmee trapsgewijs een nieuwe manier van afvalinzameling in te voeren. Met Frequentie Gestuurd Scheiden wil het college aan de slag met de Van Afval naar Grondstof (VANG) doelstellingen. ‘Frequentie Gestuurd scheiden’ gaat uit van het stimuleren van betere scheiding door aanpassing in de afvalkalender met een volume prikkel. We halen het restafval minder vaak op en de container met bioafval wordt vaker geleegd. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het scheiden van grondstoffen uitgebreid.

3.1 Grondstoffenbeleidsplan.pdfpdf(1,61 MB)

3.2 Nota van inspraak.pdfpdf(146,99 KB)

3.3 Nieuwsbericht 

4. Notitie inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan "Gytsjerk - Mûnein 2019"

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het voorontwerp-bestemmingspslan Gytsjerk – Mûnein 2019” heeft ter inzage gelegen van 21 maart tot 2 mei 2019. Er zijn twee inspraakreacties ingediend. Verder hebben de provincie en het wetterskip een overlegreactie ingediend. In bijgevoegde notitie zijn de reacties samengevat met de reactie van het college. Deze notitie wordt met de raad gedeeld. Nadat de raad kennis heeft genomen van de notitie inspraak en overleg wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Daarna wordt de formele planprocedure gestart.

4.1 Notitie Inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Gytsjerk-Mûnein 2029.DOC.pdfpdf(71,32 KB)

5. Aangepaste APV 2019

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben                       

Het college stelt de raad voor de (herziene) Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel 2019 vast te stellen. Daarnaast heeft het college besloten het besluit van 21 december 2017 met het onderwerp “reclamebeleid tijdens verkiezingen” in te trekken. Verder stelt het college voor uitvoering te geven aan moties van de raad om het oplaten van ballonnen in de gemeente te verbieden en vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling in te stellen. Het college wil dat lokale onderwerpen die in de APV worden geregeld, op een juiste wijze zijn afgestemd op wet- en regelgeving en voldoen aan nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie. De nu voorliggende aanpassing is tevens benut om de APV’s van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op een aantal punten meer op elkaar af te stemmen.

5.1 APV.pdfpdf(465,17 KB)

5.2 APV Was-Wordt lijst.pdfpdf(169,63 KB)

6. Openbare Besluitenlijst vergadering 20 augustus 2019

6.1 Besluitenlijst 2019-08-20.pdfpdf(83,42 KB)