Persbesluitenlijst 19 november 2019

Persbesluitenlijst 19 november 2019

Dit item is verlopen op 21-05-2020.

1. Gemeentelijke belastingen 2020

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college legt de voorstellen tot wijziging van de verordeningen en/of tarieven voor o.a. rioolheffing, OZB en afvalstoffenheffing 2020 voor aan de raad. Verder stelt het college de raad voor te besluiten de belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2019 in te trekken en de belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2020 vast te stellen. De lokale heffingen zijn geregeld in de gemeentelijke belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen. Als gevolg van nieuw gemeentelijk beleid, deregulering en wijzigingen in landelijke wetgeving moeten tarieven en/of artikelen in verordeningen worden aangepast, vervallen of worden ingevoerd.

1.1 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffen-heffing 2020.pdfpdf(67,16 KB)

1.2 Verordening op de heffing en de invordering van een éénmalig aansluitrecht 2020.pdfpdf(67,23 KB)

1.3 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020.pdfpdf(81,39 KB)

1.4 Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten.pdfpdf(73,24 KB)

1.5 Verordening op de heffing en invordering van leges 2020..pdfpdf(65,43 KB)

1.6 Verordening op de heffing en invordering van standplaatsgeld voor markten en kermissen 2020.pdfpdf(98,67 KB)

1.7 Tarieventabel Legesverordening 2020.pdfpdf(317,79 KB)

2. Indexeren tarieven maatwerkvoorzieningen Wmo

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college past op basis van indexering de tarieven van de maatwerkvoorzieningen aan, dit is wat in de overeenkomsten met de aanbieders is afgesproken. Onder maatwerkvoorzieningen vallen hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Daarnaast wordt met ingang van 1 januari 2020 overgegaan van een 4-wekelijkse betaling naar een maandelijkse betaling. Ook wordt factureren omgezet in declareren en wordt dit tevens beschouwd als eindafrekening. Daarmee wordt het afrekenen eenvoudiger gemaakt.

3. Aanvraag Rijksuitkering voor project  ‘Geef gas met energie’

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het Rijk stelt een (gelimiteerd) budget beschikbaar voor gemeenten die concrete plannen hebben om huiseigenaren te helpen met energiebesparing. Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben via het energieloket aanvraag opgesteld dat aansluit bij de door het Rijk geformuleerde voorwaarden. Het plan van aanpak ‘Geef gas met energie’ is erop gericht dat alle particuliere woningeigenaren in beide gemeenten die voor het verwarmen op gas zijn aangewezen (financieel) worden geprikkeld om stappen te zetten richting gasafsluiting of (fors) minder gasverbruik.

3.1 Projectplan Geef gas met energie.pdfpdf(304,55 KB)

4. Openbare besluitenlijsten vergadering 12 november en 13 november 2019

4.1 Besluitenlijst 2019-11-12.pdfpdf(57,31 KB)

4.2 Besluitenlijst 2019-11-13.pdfpdf(50,01 KB)