Persbesluitenlijst 16 juli 2019

Persbesluitenlijst 16 juli 2019

Dit item is verlopen op 18-01-2020.

1. Benoeming lid Raad van Toezicht Adenium

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college vraagt de gemeenteraad om de heer F. Kooiker uit Drachten te benoemen tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Holding Adenium. De Holding Adenium bestaat sinds 1 januari 2019 en ontstond uit een fusie van OPO Furore en PCBO Smallingerland. Binnen de holding werken de partijen nauw samen.

2. It Bynt in Sumar ontvangt bijdrage voor verbouwing

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college stelt €305.000 beschikbaar voor de verbouwing van It Bynt in Sumar. It Bynt ontstond in het schooljaar 2015/2016, toen de openbare school en de PC school in Sumar samengingen. Het schoolbestuur wil het schoolgebouw op de samenwerking aanpassen. Het college stelt het geld beschikbaar voor de functionele aanpassingen van het middengedeelte van het gebouw. Daarnaast draagt de gemeente de helft bij aan de kosten voor de verduurzaming van het gebouw. De overige kosten van de verduurzaming en de onderwijskundige aanpassingen zijn voor rekening van het schoolbestuur.

3. Tytsjerksteradiel zet beleid Hulp bij Huishouden voort

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het regelen van hulp bij het huishouden opgenomen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en daarmee ook voor de hulp bij het huishouden. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt de minister aan dat hij de Wmo2015 aan wil passen, zodat het mogelijk wordt gemaakt om beschikkingen zowel te indiceren op tijd als op resultaat. De gemeente heeft besloten om door te gaan met het bestaande beleid, contractafspraken te handhaven en te blijven indiceren op resultaat. Wel is besloten dat bij af te geven beschikkingen een bijlage wordt toegevoegd, waarin de activiteit x frequentie vermeld staat.

4. Verkoop locatie aan de Trambaan voor bouw 18 appartementen

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Door de komst van de Centrale As rijdt er minder verkeer door Burgum. In het kader van het programma Kansen in Kernen is de doorgaande weg door het dorp opnieuw ingericht. Hierdoor is er ruimte ontstaan voor een appartementengebouw aan de Trambaan. Bouwbedrijf Swart uit Eastermar ontwikkelde voor deze locatie een plan voor de bouw van 18 appartementen. Het college stemt in met het bouwplan en biedt de locatie te koop aan.

5. College stelt geld beschikbaar voor onderzoek naar nieuwe school in Tytsjerk

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college stelt geld beschikbaar voor een voorbereidingsonderzoek naar de bouw van een nieuwe school in Tytsjerk. Na een fusie in 2018 gaan de openbare en de christelijke school in Tytsjerk verder onder de vlag van OPO Furore. Alle leerlingen zijn ondergebracht in het gebouw van de openbare school. Omdat dit gebouw te klein en verouderd is, is een nieuw schoolgebouw noodzakelijk. Dorpsbelangen Tytsjerk heeft de wens om alle voorzieningen in het dorp onder te brengen op één locatie. De partijen (o.a. Dorpsbelangen Tytsjerk, dorpshuis, peuteropvang en de school) hebben de handen inéén geslagen en willen het nieuwe schoolgebouw graag uitbreiden tot een MFC, waarin ook de school een plek krijgt. Om de mogelijkheid te onderzoeken, is een gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek nodig. Het college stelt €10.500 beschikbaar voor het schoolgedeelte van het onderzoek. Voor de overige €10.500, die Dorpsbelang Tytsjerk wil verkrijgen via het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân, staat de gemeente garant.

6. Benoeming nieuwe leden cliëntenraad Werk en Bijstand
 

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft besloten om, op voordracht van de cliëntenraad Werk & Bijstand Tytsjerksteradiel, twee nieuwe leden te benoemen. De cliëntenraad is een adviesorgaan voor het college. Het doel van de cliëntenraad is een adviesorgaan te zijn voor het college. De raad heeft de taak om het college gevraagd én ongevraagd advies te geven over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid op het terrein van de Participatiewet in ruime zin.

7. College stelt subsidie voor Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân vast

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college stelt het bedrag van de verleende subsidie aan Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân (SBMF) in 2018 officieel vast. De stichting ontvangt jaarlijks subsidie voor de exploitatie van drie bibliotheekvestigingen in onze gemeente. Voor het jaar 2018 is er een subsidie verleend van €660.323,-.

8. Openbare Besluitenlijst vergadering 8 juli 2019

8. Besluitenlijst 2019-07-09.pdfpdf(97,65 KB)


Documenten: