Persbesluitenlijst 12 november 2019

Persbesluitenlijst 12 november 2019

Dit item is verlopen op 13-05-2020.

1. Verordening uitsluitend recht 2020 gemeente Tytsjerksteradiel

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Met ingang van 1 januari 2020 is de gemeente geen eigenaar meer van Caparis. Caparis voert de komende vijf jaar nog wel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeente uit. Ook willen we dat Caparis de komende vijf jaar schoonmaak- en groenwerkzaamheden voor  de gemeente uitvoert. Om dit goed te regelen moet er een uitsluitend recht worden gevestigd voor schoonmaak- en groenwerkzaamheden. Het uitsluitend recht vestigen we via de Verordening uitsluitend recht 2020 gemeente Tytsjerksteradiel. Het college legt de verordening ter vaststelling voor aan de raad.

1.1 Verordening uitsluitend recht 2020.pdfpdf(168,82 KB)

2. Vaststellen bestemmingsplan Rijksstraatweg 239 Hurdegaryp

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van een opslagloods en zonnepanelen op de locatie Rijksstraatweg 239 in Hurdegaryp (koekbakkerij Tjeerd Visser) heeft ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ontvangen van de provincie Fryslân. De opmerkingen uit de zienswijze worden in het bestemmingsplan verwerkt. Inhoudelijk verandert het plan niet. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

2.1 Zienswijze provincie Fryslân.pdfpdf(142,65 KB)

2.2 Bekijk hier het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannnen.nl

3. Ontwerpplan bestemmingsplan Eastermar - It Heechsân 2019

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan en dit ontwerp-plan in procedure te brengen. Het ontwerp-bestemmingsplan “Eastermar -It Heechsân 2019” is gereed voor de formele procedure. Dit start met het ter inzage leggen van het ontwerpplan. Het nieuwe bestemmingsplan “Eastermar – It Heechsân 2019” is opgesteld in het kader van de actualisering van bestemmingsplannen in onze gemeente. Het plan is aangevuld en aangepast naar aanleiding van de inspraak- en overlegreacties. Zo zijn ontbrekende delen in het voorontwerp-plan in het plan opgenomen, zoals: aanduiding karakteristieke panden, regelgeving beschermde houtsingels en een rapport externe veiligheid. Van de provincie is de actuele informatie over archeologie in dit plangebied verwerkt.

3.1 Kaartje met plangrenzen.pdfpdf(364,29 KB)

3.2 Bekijk hier het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

4. Gewijzigde begroting Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

De gewijzigde begroting GR SW Fryslân 2019, waarin de opdracht van de GR SW Fryslân in financiële zin is vertaald, is door het college voor kennisgeving aangenomen. De gewijzigde begroting wordt nu ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. De raad kan desgewenst een zienswijze indienen. De gewijzigde begroting wordt behandeld in de raadsvergadering van 21 november a.s.

4.1 Bekijk hier de agenda van de raadsvergadering van 21 november 2019

5. Spelregels en bijdrage WMO-vervoer

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft besloten om per 1 januari 2020 de spelregels rondom het Wmo vervoer aan te passen. Zo dienen de ritten vanaf 1 januari vier uren van tevoren te worden geboekt. Verder wordt de maximale lengte van een enkele rit in het kader van Wmo-vervoer van 30 kilometer naar 25 kilometer bijgesteld. Bij ritten vanaf 25 kilometer kan de inwoner gebruik maken van het bovenregionale vervoer van Valys. Het aantal puntbestemmingen is uitgebreid en verschillende vervoerstromen in Jobinder verband zullen waar mogelijk gecombineerd plaats vinden.

Verder heeft het college besloten om aan de gemeenteraad voor te leggen om de eigen bijdrage voor het Wmo-vervoer per 1 januari 2020 uit te zonderen van het abonnementstarief. Dit betekent dat de eigen bijdrage voor Wmo-vervoer blijft bestaan uit een start- en een kilometertarief. Tot slot heeft het college besloten om aan de gemeenteraad voor te leggen om de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân tekstueel aan te passen in verband met de gemeentelijke herindeling in Noardeast Fryslân.

5.1 Gewijzigde Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Tytsjerksteradiel 2018.pdfpdf(760,46 KB)

5.2 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tytsjerksteradiel 2018.pdfpdf(400,96 KB)

5.3 Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.pdfpdf(472,39 KB)

5.4 Spelregels Wmo-vervoer.pdfpdf(687,87 KB)

6. Openbare Besluitenlijst vergadering 5 november 2019

6.1 Besluitenlijst 2019-11-05.pdfpdf(66,11 KB)