Persbesluitenlijst 1 oktober 2019

Persbesluitenlijst 1 oktober 2019

Dit item is verlopen op 03-04-2020.

1. Geactualiseerde begroting Mobiliteitsbureau Jobinder 2019

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft kennis genomen van de geactualiseerde begroting van 2019 van Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân, Jobinder. Op basis van de cijfers over het eerste halfjaar 2019 blijkt een toename van de instroom van nieuwe reizigers in met name het collectief vervoer. Ook maken reizigers gemiddeld meer gebruik van het collectief vervoer. In de gemeentelijke begroting van Tytsjerksteradiel is het doelgroepenvervoer geraamd op € 1.009.044,-. Op basis van de cijfers van het eerste half jaar 2019 worden de totale kosten in 2019 nu geraamd op € 1.061.229,-. Dit is een stijging van € 52.185,- (5%). Vooruitlopend op de vaststelling van de begroting in het bestuur van Jobinder stelt het college de raad voor kennis te nemen van de begroting en de financiële gevolgen van de gewijzigde begroting 2019 met een begrotingswijziging te dekken. Verder stelt het college de raad voor geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze over de gewijzigde begroting 2019 in te dienen.

1.1 Tussenrapportage Jobinder 1e halfjaar 2019.pdfpdf(122,81 KB)

1.2 Tussenrapportage Jobinder 1e halfjaar 2019 financiele specificatie Tytsjerksteradiel.pdfpdf(43,13 KB)

2e Bestuursrapportage 2019

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Twee keer per jaar legt het college met een bestuursrapportage verantwoording aan de raad af over de ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. Het college constateert een negatief begrotingssaldo en verwacht rekeningresultaat over 2019. Het begrotingssaldo na vaststelling van deze rapportage en de begrotingswijzigingen door de raad bedraagt € 4.348.000 nadelig.

Bij de behandeling van de 1e bestuursrapportage, heeft het college al aangegeven te verwachten dat het tekort op onder andere het Sociaal domein over geheel 2019 mogelijk nog verder zou oplopen. Deze rapportage bevestigt dit. Bovendien leggen minder compensatie door het rijk binnen het sociaal domein en lagere algemene uitkeringen van het rijk grote financiële druk op de gemeentelijke begroting. In de begroting voor 2020 en verder worden ook voorstellen gedaan om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting, zoals ook tussen provincie en gemeenten is afgesproken.

2.1 2e Bestuursrapportage 2019 Tytsjerksteradiel.pdfpdf(625,04 KB)

3. Openbare Besluitenlijst vergadering 24 september 2019

3.1 Beslutelist 2019-09-24.pdfpdf(73,39 KB)