Gelet op artikel 9 en artikel 11 van de Wegenwet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeenteraad kennis van het besluit onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Markt te Burgum (het gedeelte vlak voor en enkele gedeeltes naast de Aldi aan de Markt te Burgum). Deze onttrekking houdt verband met een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen en gedurende de zienswijzetermijn zijn geen zienswijzen ingediend, dit betekent dat het besluit ongewijzigd is vastgesteld.
Tegen het besluit staat beroep open voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend of diegenen aan wie redelijkerwijze niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Awb hebben ingediend.

Het besluit kan gedurende de beroepstermijn van 6 weken in het gemeentehuis aan de Raadhuisweg 7 te Burgum worden ingezien. Voor het maken van een afspraak om het besluit in te zien kunt u bellen met 14 – 0511.

Voor het indienen van een beroepsschrift of het stellen van vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de heer J. de Goede via telefoonnummer 0511 – 460 968.