Tsjibbe Gearts van der Meulen

Home > Inwoners > Tsjibbe Gearts van der Meulen

Tsjibbe Gearts van der Meulen

(1824-1906)

Tsjibbe Gearts van der Meulen wie in ferneamd Frysk skriuwer en dichter út de gemeente. Hy is mear as hûndert jier lyn ferstoarn, mar syn namme libbet noch yn Burgum, net allinne om’t er ferneamd is, de “Tsjibbe Geartsstrjitte”, mar ek troch ferhalen, dy’t noch altyd oer him ferteld wurde.

“In nuver man”, sa wurdt er noch faak neamd. Neist skriuwer en dichter hat Tsjibbe Gearts ek klokmakker, boekhanneler, postbeämte, drukker, redakteur, útjouwer en emigraasje-agint west. Tsjibbe Gearts wie in echte folksskriuwer. Hy skreau toanielstikken en kluchten, foardrachten, epigrammen, ferhalen, sangboekjes, oratoariumteksten en noch folle mear. Mei syn freon Waling Dykstra makke er stikjes foar de Winterjûnenochten 1860-1862. Hy kin karakterisearre wurde as romantikus, mar nayf, mei in boartlike geast. Syn stikjes hingje oer nei it groteske en hy hie in grutte ferearing foar de adel. Hy wie frijtinker en hong oer nei de Ferljochting. Hy mocht graach de nearzige ortodoksy de gek oanstekke. Yn 1878 sette er útein mei it folskriuwen en útjaan fan it ”Weekblad voor Tietjerksteradeel en omstreken”, letter de “Bergumer Courant”. Yn 1880 kriich er syn eigen drukkerij yn syn pân oan ‘e “Schoolstraat”. Dat pân bestiet net mear. Mar yn 1903 lei Tsjibbe Gearts de earste stien fan it nije bedriuw “De Motor” yn it pân Lageweg 4. De “Bergumer Courant”, dy’t sûnt 1890 ferskynde, waard dêr doe printe en syn soan Wigger Arnoldus van der Meulen joech lieding oan it bedriuw. Yn 1922 is it blêd oernaam troch de hear Lakerveld en gelyk dêrnei troch Johannes D. Keuning út Leens, boekdrukker en hanneler. Sûnt 1938 binne de drukkerij en boekwinkel eigendom fan de famylje Doevendans. Tsjibbe Gearts makke ek in reis nei de Feriene Steaten en hat dêr wiidweidich ferslach fan dien; hy stipe emigraasje ek.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?