Tomke projekt

Home > Inwoners > Tomke projekt

Tomke projekt

De gemeente jout subsydzje oan it Tomke-projekt. Dat is in lês- en taalbefoarderingsprojekt foar pjutten, mei as doel it befoarderjen fan de lês- en taalûntwikkeling fan bern yn gearwurking mei de âlden.

It materiaal fan it projekt bestiet út in lêsmap, boekjes om mei nei hûs te nimmen, posters, ynformaasjebriefkes oer de t.v.-útstjoerings en foarljochtingsgearkomsten foar de pjutteliedsters. Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan Tomke.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?