Taaltaske jonge âlden

Home > Inwoners > Taaltaske jonge âlden

Taaltaske jonge âlden

Jonge âlden krije by oanjefte fan harren bern in taaltaske oanbean. Dat taaltaske hat as doel jonge âlden te ynformearjen oer de foardielen fan it opgroeien yn in meartalige situaasje en it stimulearjen fan it brûken fan de Fryske taal yn it bysûnder.

Yn it taaltaske sit ynformaasje oer meartalich opfieden en oare aardige saken, lykas in knuffel, in slabke, sokjes, in Tomke-boekje, in cd, it boekje ‘Ik en ik’ en ynformaasje oer de webside foar heit en mem.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?