Suwâld

Home > Inwoners > Suwâld

Suwâld

(673 ynwenners) Suwâld leit wat heger as it lân en sil nei alle gedachten tsjinne hawwe om it ynpoldere lân droech te hâlden.

As men oer de Monnikenweg it doarp ynkomt, wurdt men fuortendaliks bepaald by de oarsprong fan Suwâld. Mûntsen út it Burgumer kleaster hawwe dy dyk oanlein. It tsjerkje dat der hjoeddedei noch stiet datearret út de 12de ieu. It karakteristike Bakkershûs út 1814 by it Prinses Margrietkanaal en it fearhûs út de 18de ieu, beide oan it “Zuiderend”, binne de âldste hûzen yn Suwâld. Yn it dykje nei de pont oer it Prinses Margrietkanaal ta is oer in ôfstân fan 70 meter ek it keunstwurk fan Erwin Adema te finen mei it gedicht “Gegrond” fan Benne van der Velde, dy’t tsien jier wurke hat op in pont. Mei it sinnepontsje “Schalkediep”, it earste autonoom op sinne-enerzjy rinnende pontsje yn ‘e wrâld, kinne jo jo, fan juny oant en mei begjin septimber alle dagen fan 10.00-18.00 oere, oersette litte om nei Garyp te gean.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?