Ryptsjerk

Home > Inwoners > Ryptsjerk

Ryptsjerk

810 ynwenners) Ryptsjerk komt men foar it earst tsjin as Ripikerka yn 1314. It doarp lei doedestiids oan de súdkant fan de saneamde Oosterdijk, krekt efter de wente by it slúske.

Om 1600 hinne wenne hjir dr. Rombertus van Uylenburgh, grytman fan Ljouwert. Syn jongste dochter Saskia smiet yn 1634 de lapen gear mei – en wa soe him net kenne! – de skilder Rembrandt van Rijn!It oerwurk fan de tsjinwurdige tsjerke (1757) waard yn 1868 skonken troch dr. Nicolaas Ypeij en it oargel yn 1891 troch mr. Age Looxma Ypeij, dy ‘t doedestiids eigner wie fan “Vijversburg” op Swarteweisein.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?