Praat mar Frysk

Home > Inwoners > Praat mar Frysk

Praat mar Frysk

Wy dogge mei oan de ‘Praat mar Frysk’-kampanje fan de Afûk. Doel fan dy kampanje is de boargers bewust te meitsjen fan harren eigen taal en identiteit en de mearwearde fan harren meartaligens.

Op de webside www.praatmarfrysk.nl fine jo mear ynformaasje en kinne jo fergees ferskaat materiaal bestelle, lykas de ‘Praat mar Frysk’ lippen, buttons, posters en kaarten.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?