Oentsjerk

Home > Inwoners > Oentsjerk

Oentsjerk

(1792 ynwenners). Oena (Onya) is grif in persoansnamme. De âlde tsjerke kaam om 1200 hinne ree. Der hat in tiid west dat wichtige nammen hjir in grutte rol spilen en staten it doarpsbyld behearsken: Heemstra State, Eysinga State (ôfbrutsen yn 1759), Unia State en Stania State. It bûten Stania State wie der al yn 1664 en it haadgebou fan hjoeddedei datearret fan 1855. It is in monumint. It gebou wurdt ferhierd oan “Buro Vijn”, adviseurs foar stêdebou en romtlike oardering. In part fan Stania State is ek brassery, teeskinkerij en offisjele troulokaasje. Efkes lins foar in kuierke yn it park, fan arsjitekt Roodbaard, dat lyksa in monumint is. Wy sjogge yn ‘e fierte de Praktykskoalle foar de Feehâlderij en it Greidebedriuw lizzen.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?