Wijzigingen minimaregelingen per 01-01-2020

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Wijzigingen minimaregelingen per 01-01-2020

Wijzigingen minimaregelingen per 01-01-2020

Dit item is verlopen op 26-01-2020.

In april van dit jaar heeft de gemeenteraad de plannen met het Sociaal Domein vastgesteld. Deze plannen staan in het Beleidskader Sociaal Domein. Deze nieuwe plannen zijn nodig omdat de gemeente voor de uitvoering van de wetten in het Sociaal Domein steeds minder geld krijgt van het Rijk, maar nog steeds heel veel moet doen.

De gemeente neemt daarom maatregelen om het uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Er is ook gekeken hoe de minimaregelingen aangepast kunnen worden. We hebben ons best gedaan om de gevolgen voor u zo klein mogelijk te houden, maar het blijft niet allemaal zoals u het gewend was. Soms is het een verbetering, soms is het een verslechtering, soms verandert de aanvraagprocedure en sommige dingen blijven gelijk.


Maatschappelijke Participatieregeling 2020

 • Verlaging toegangsgrens naar 110% van het sociaal minimum (was 120%).
  (Voor mensen met een uitkering van de gemeente (= 100%) of een beetje meer heeft het geen effect)
   
 • Het jaarlijkse bedrag gaat van € 93,- naar € 98,-.
   
 • Voordat aanspraak kan worden gemaakt op het bedrag moet u tenminste 3 jaar een laag inkomen (maximaal 110% sociaal minimum) en een vermogen binnen de grenzen van de Participatiewet hebben gehad.
   
 • De automatische toekenningen worden afgeschaft.
  (U kunt de regeling zelf aanvragen en met een bewijsstuk laten zien dat het geld nodig is om mee te kunnen doen met sport, cultuur of leer-activiteiten)
   
 • De bijdrage voor kinderen 4-18 jaar, de computerregeling voor het (oudste) schoolgaande kind en de indirecte schoolkostenregeling kunt u voortaan aanvragen via het Kindpakket.(www.kindpakket.nl
   

Individuele Inkomenstoeslag 2020

 • Verhoging toegangsgrens naar 110% van het sociaal minimum (was 105%).
   
 • In 2020 wordt er een nieuwe regeling Individuele Inkomenstoeslag gemaakt. Deze gaat uit van een bedrag per persoon (in plaats van bijvoorbeeld een echtpaar). Hierdoor kan de regeling voordeliger voor u worden. Wel is er de voorwaarde dat u vrijwilligerswerk of mantelzorg doet. Het vrijwilligerswerk en de mantelzorg moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen.
   
 • Zodra de nieuwe regeling Individuele Inkomenstoeslag klaar is wordt voor iedereen die in 2020 de oude Individuele Inkomenstoeslag heeft gekregen gekeken of u nog recht op een aanvulling heeft.
   

Beleidsregels Bijzondere bijstand 2020

 • De draagkrachtregels worden versoepeld. Dat betekent dat u bij een aanvraag om bijzondere bijstand minder zelf hoeft te betalen. Hoeveel minder? Dit wordt pas duidelijk wanneer wij uw inkomen berekend hebben.


Beleidsregels Compensatie Eigen Risico 2020

 • Bedrag wordt € 125,- (was € 122,-) per persoon per jaar

 • Chronische ziekte toont u aan door het inleveren van een bewijsstuk over een CIZ verklaring voor een Indicatie Wet langdurige zorg, Gehandicaptenparkeervoorziening of een WMO-voorziening.
   

Beleidsregels Collectieve Ziektekostenverzekering voor minima

 • Verlaging toegangsgrens naar 110% van het sociaal minimum (was 130%).
  (Voor mensen met een uitkering van de gemeente (= 100%) of een beetje meer heeft het geen effect)
   
 • Verlaging gemeentelijke bijdrage in de premie naar € 10,- per verzekerde per maand (was € 15,50).
   
 • Wilt u in aanmerking komen voor de AV Frieso dan kunt u zich aanmelden via Gezondverzekerd.nl


De voedsel-, kleding-en speelgoedbank en vakantiebank

 • Deze regelingen blijven gelijk