Gemeentelijk Rioleringsplan ‘Wettersoarch’ vastgesteld door gemeenteraad

Home > Inwoners > Actueel > Nieuws > Gemeentelijk Rioleringsplan ‘Wettersoarch’ vastgesteld door gemeenteraad

Gemeentelijk Rioleringsplan ‘Wettersoarch’ vastgesteld door gemeenteraad

De gemeente heeft een nieuw rioleringsplan opgesteld. Binnen het bebouwde gebied heeft de gemeente een aantal taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) hebben we vastgesteld hoe we invulling geven aan deze gemeentelijke watertaken.

Kwaliteitsscenario “klimaatrobuust”
De Raad heeft 28 mei gekozen op voor kwaliteitsscenario C “klimaatrobuust”. Met dit scenario wordt het beleid van het oude vGRP en Waterplan voortgezet. Aanvullend daarop wordt er een extra kwaliteitsimpuls ingebracht om de buitenruimte klimaatrobuust in te richten. De komende planperiode worden daarvoor extra inspanningen voor het verwerken van hemelwater in de openbare ruimte en riolen getroffen. Daarnaast wordt er ook extra inspanning op het gebied van voorlichting, advies en begeleiding opgenomen.

Wateroverlast
Ons klimaat verandert, de impact daarvan is enorm. Ook in Nederland heeft klimaatverandering grote gevolgen voor hoe we in de toekomst wonen en werken. De klimaatveranderingen en wateroverlast vormen dan ook een belangrijk onderdeel van dit nieuwe GRP. Daarom hebben we de inwoners en raadsleden actief betrokken bij het opstellen van het nieuwe GRP. Zo is er vorig jaar een enquête wateroverlast gehouden een inloopavond voor inwoners georganiseerd. Voor de raad is een ‘wurkwinkel’ georganiseerd en is de beleidskeuzenotitie GRP opiniërend behandeld in de raad. In de raadsvergadering van 28 mei heeft de gemeenteraad het rioleringsplan “Wettersoarch” definitief vastgesteld.

Onder dit bericht vindt u in de bijlage het (beleidsmatig) Hoofdrapport, een apart technisch Achtergronddocument en een beknopte samenvatting.