Master de Vries

Home > Inwoners > Master de Vries

Master de Vries

(1854 - 1929)

Theodorus Marius Theresius van Welderen baron Rengers wie in liberaal politikus en jurist mei in sosjaal each. Hy wie each foar de nije kânsen yn de lânbou. Ek befoardere hy de ôfstreaming fan it Fryske boezemwetter, de droechlizzing fan de Sudersee.

Dêr binne ek publikaasjes fan syn hân oer ferskynd. Rengers makke nei syn rjochtestúdzje yn Leien in tal grutte reizen en wurke op it gesantskip yn Parys.
Yn 1895 kaam er te wenjen op Heemstra State yn Oentsjerk (foto).

Doe't er yn Oentsjerk wenne, krige it hâlden fan bijen him yn de besnijing. It foel him ek op dat in soad minsken harren jild rinteleas lizzen hienen. Mei oaren hat Van Welderen yn 1896 de koöperative Foarskot- en Sparbank Trynwâlden oprjochte. Datselde jier wie er belutsen by de oprjochting fan it koöperative molkfabryk Trynwâlden en omkriten. Om as stimhawwend lid mei te tellen kocht er in pear kij en sette dy by syn arbeider op stâl. Mei de herfoarme dûmny Evers waard as wurkferskaffing in gemeentlike sângraverij opsetten en in skieppefûns.

Yn België seach er dat it bewurkjen fan flaaks yn Fryslân folle better koe. Sa waard yn 1898 in flaaksfabryk opsetten yn Mûnein en letter noch ien yn Noardburgum. Oant 1920 wurken in soad minsken yn it fabryk yn Mûnein, dat noch oant 1968 yn bedriuw west hat. Yn 1929 wie it dien mei it fabryk yn Noardburgum. Mar yn dat jier naam de gemeente it bedriuw oer. Yn 1939 moast dat flaaksfabryk lykwols slute. Rengers moast Heemstra State ferkeapje en gie nei De Haach te wenjen. Yn Leien hat er noch kolleezjes jûn oan de universiteit. Oan de ein fan syn libben hat er noch in skoft oan de Emmakaai yn Ljouwert wenne. Flak nei de Twadde Wrâldoarloch is hy dêr ferstoarn. By de Frouwepoartsbrêge yn Ljouwert stiet in boarstbyld fan Van Welderen, dat makke waard troch Hildo Krop, dy't ek it stânbyld fan Piter Jelles Troelstra by de Aldehou makke hat. Efterop it boarstbyld steane de dichtrigels:

Yn neare tiden hawwe jo yn Fryslâns takomst leaud
Jo wisten nije wegen, hawwe dy mei ús begien
En skoander is wat jo hjir bouden
En duorsumer is as stien
Is dat in folk jins namme earet
En jo tankber bliuwt

Yn Oentsjerk is noch in plakette fan de baron oan ‘e gevel fan ‘e tsjerke oan ‘e Rengerswei. J.P. Wiersma skreau in biografy oer Rengers. It Rengerspark yn Ljouwert is nei de baron ferneamd.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?