Kultuer

Home > Inwoners > Kultuer

Kultuer

As wy it oer kultuer hawwe, dan kinne wy dat sa wiidweidich omskriuwe as de "Dikke Van Dale" dat docht. Wy omskriuwe dan kultuer as: it gehiel fan manifestaasjes fan keunst, ûntspanning en ferdivedaasje.

It giet dan net om de sosjologyske betsjutting fan it begryp kultuer mar om de grutte én lytse keunsten, útfierd troch jong en âld, begjinnend of mei ûnderfining. It giet om bygelyks om datjinge dat him ôfspilet yn 'e kulturele sintra, yn 'e bibleteek, yn 'e eter, fia de kabel of it ynternet ferspraat wurdt, of yn 'e argiven bewarre wurdt of oan 'e wand fan in museum hinget.

Wolle jo yn 'e beneaming komme foar in (ynsindintele) subsydzje op it mêd fan kultuer, dan ferwize wy jo nei it digitaal loket. Jo kinne kieze foar in Nederlânsktalige- of in Frysktalige tekst.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?