Kuierrûte

Home > Inwoners > Kuierrûte

Kuierrûte

De gemeente Tytsjerksteradiel hat in kultuerhistoaryske kuier troch it doarp Burgum útsetten. Dy kuierrûte giet lâns histoarysk weardefolle plakken yn it doarp. Elts plak hat syn eigen ferhaal.

De rûte bestiet út twa stikken. It earste stik giet troch de beboude kom en is omtrint 3 km. It twadde stik giet troch it bûtengebiet fan Burgum. De komplete kuier is sawat 9 km en einiget by hotel-restaurant ’t Roodhert. By de rûte lâns binne folop plakken om efkes skoft te hâlden.

De kuierrûte is ek op de neikommende lokaasjes te krijen:

  • Gemeentehûs
  • Biblioteek
  • Hotel-restaurant ’t Roodhert (Burgum)
  • Streekmuseum/ Folksstjerrewacht
  • Glinstra State (Burgum)
  • De Pleats (Burgum)

De kultuerhistoaryske kuierrûte troch Burgum is foar in part ta stân kommen mei finansjele stipe fan de Provinsje Fryslân.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?