Gytsjerk

Home > Inwoners > Gytsjerk

Gytsjerk

(2354 ynwenners) Yn it sintrum fan de Trynwâlden leit Gytsjerk, dêr't al om 1100 hinne úteinset is mei de bou fan in moai dowestiennen tsjerkje, dat no ien fan de âldste fan Fryslân is. Gatzerka (Gytsjerk) betsjut dan ek: tsjerke fan in gea of doarp. Dodo, ien fan de earste grytmannen dy’t bekend wurden is, moat yn 1242 yn Gytsjerk wenne hawwe.

Wiis binne de Gytsjerksters ek mei de Atsjebosk. De Ryd, it wetter fan Gytsjerk nei de Grutte Wielen, wie alearen helte grutter en makke dat Trynwâlden wat fansiden lizzen bleaun is. Mar der kaam in brêge oer dat wetter. Op it plak fan it tolhûs stiet no it âld molkfabryk, ien fan de grutste fan Fryslân en no ryksmonumint. En dêrnei hat de ferbining mei Swarteweisein bydroegen ta de ûntjouwing fan dizze krite. Even bûten it doarp is op de brêge yn de Canterlânskedyk nei Ljouwert ta sûnt 2001 it alvestêdemonumint “It sil heve” te finen.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?