Gemeentehûs

Home > Inwoners > Gemeentehûs

Gemeentehûs

It âlde part fan it gemeentehûs (foarkant) is ûntwurpen troch arsjitekt Piet de Vries en datearret út 1935. Oanlieding wie de sloop yn dat jier fan it besteande gemeentehûs, dat op 'e hoeke Noordersingel - Tsjibbe Geartsstrjitte stie.
Op fersyk fan it Ryk waard de ferkearswei troch Burgum omlein en moast it Van Sminiahuis út 1770 sneuvelje. As kompensaasje woe it Ryk f 70.000 betelje foar it nije gemeentehûs oan de Raadhuisweg. Arsjitekt Piet de Vries ûntwurp in monumintaal gemeentehûs yn in saaklike sobere bakstienstyl. Hy hold him dwaande mei ferskate aspekten, mei dêrûnder ek it ûntwerpen fan it nije meubilêr. De bekende Burgumer beamkwekersfamylje Bosgra mocht de ynrjochting fan de tún fersoargje.

Yn 1975 konkludearre de ried dat de beskikbere romte yn it gemeentehûs te beheind wie. In tal jierren dêrnei krige arsjitekt Abe Bonnema út Hurdegaryp de opdracht om in nije fleugel te ûntwerpen. It nije stik út 1985 falt op troch it kontrast mei it âlde gebou. It hat wyt bepleistere muorren en in soad spegelglês. It âlde gebou út 1935 herberget no it bestjoersdiel.

Yn 1992 kaam wer in útwreiding fan it gemeentehûs ta stân. Dat wie needsaaklik om ek de kantoaren fan Gemeentewurken te húsfestjen. De ried hie in 1990 nammentlik besletten om it gemeentlik apparaat op ien plak ûnder te bringen.

De oant no ta lêste útwreiding is de publyksromte ticht by de âlde haadyngong. Neist de publyksbaaljes binne dêr de gearkomsteromten te finen. De publyksromte wie yn 2005 klear. It ûntwerp dêrfan en ek dat fan de útwreiding fan 1992 wienen wer skeppings fan arsjitekteburo Bonnema.

It gemeentehûs út 1935 en de Juliana- en Bernhardbank dêr tichtby falle ûnder de beskerming fan de Monumintewet.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?