Garyp

Home > Inwoners > Garyp

Garyp

(1940 ynwenners) De ynwenners fan Garyp wenje hjir middenmank in typearjend wâldlânskip mei beamteguod tusken de stikken lân. Foarhinne stiene der stinzen en fersterke pleatsen yn dizze omkriten. Wichtige nammen wiene û.o.: Albada, Galama, Douma, Kinnema, Krootsma, Galckehiem (Binnenrust) en Solcama (Hoogsteins).

Sigerswâld hat ek in tsjerkedoarp west; op it plak fan de tsjerke hat it kleaster Sinaï stien, dat yn 1482 stifte waard troch fiif regularissen. De “âlde tsjerke” fan Garyp wie fan dowestien, mar yn 1835 waard der in nijenien boud. De Garypsters kinne der meielkoar wol wat fan, want yn ‘e foarige ieu groeven hja sels in eigen swimbad, deun njonken it doarpshûs (“It Geahûs”) oan de Greate Buorren.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?