Eastermar

Home > Inwoners > Eastermar

Eastermar

Eastermar (1590 ynwenners) is in prachtich doarpke tusken De Leien en de Burgumer Mar. Mannich fynst út de prehistoaryske tiid lit ús sjen, dat de hegere parten yn dizze omkriten al betiid bewenne wiene. It oarspronklike doarp hat no de namme “It Heechsân”. De âlde toer is nei alle gedachten boud om 1300 hinne; it tsjerkje waard yn de 19de ieu ôfbrutsen. Troch de drokte dy’t de feanterijen (De Leien) doedestiids meibrochten, krige it doarp geandewei it plak dêr’t it no leit. Eastermar hat yndertiid in fleurich hannelssintrum west mei jiermerken dêr’t gâns omgie. Yn 1974 is de jiermerk wer op ’en nij ynsteld; de merk wurdt yn juny tagelyk mei it doarpsfeest hâlden.

Typearjend foar dizze omkriten binne de “dykswâlen”, it saneamde kûlisselânskip dat ûntstiet as, lykas hjir, begroeide wâlen de perselen skiede. Hast nearne binne se sa goed bewarre bleaun as om Eastermar hinne en jo kinne fan tinken wol hawwe dat wy der wiis mei wêze moatte!

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?