Burgum

Home > Inwoners > Burgum

Burgum

Burgum (10.000 ynwenners) is it grutste doarp yn de gemeente. Hjir stiet ek it gemeentehûs, mar folle âlder is de romanogoatyske Krústsjerke út de tolfde ieu oan de Nijstêd, wêrfan’t de dowestiennen toer nei alle gedachten út de alfde ieu is. It is ien fan de âldste tsjerken yn Fryslân en waard restaurearre yn 1954. Bekend wie ek it kleaster, yn de fjirtjinde ieu stichte troch de reguliere kanunniken en wijd oan “Sinte Nicolaas”. De tsjerke wie de St. Martinustsjerke (oan de Kleasterloane stiet no noch de Martinushof). Yn 1580 moast it fansels oan ‘e Menno van Coehoornwei wenne. Dêr stie doe “het Hooghuis”.

Skean foar de tsjerke oer leit in mei strewelleguod beplante hichte: de âlde grêfkelder fan de famylje Nieubuur Ferf. Tichter by it sintrum fan it doarp leit “De Pleats”, in restaurearre boerepleats út 1773, dy’t no brûkt wurdt as kultureel sintrum. Efter de pleats leit in smûk iepenloftteater, dêr’t alle jierren yn juny in iepenloftspul opfierd wurdt. Oan de Hillamawei, en dan sitte wy al yn it west fan Burgum, leit de poppestien, dy’t, as wy de ferhalen leauwe meie, al gâns berntsjes op ‘e wrâld set hat. Dêrfoaroer stie it slot Hillama, dat om 1744 hinne ôfbrutsen waard.

Deun by de brêge oer it Prinses Margrietkanaal lizze in kuierplak mei in gesellige bisteboel en in iisbaan en oan de oare kant fan de brêge fine wy fierljepskânzen.

Al in pear ieuwen lang stiet Burgum bekend om syn kwekerijen. Yn dat ramt moat de namme Bosgraaf neamd wurde!

Oare bekende Burgumers wiene bygelyks: Hendrik Bulthuis, ûntwerper fan sylboaten, de
en de “Bulthuisjol”; Harmen Sytstra, dy’t om 1845 hinne hjir skoalmaster wie en û.o. de “Wâldsang” dichte en Tsjibbe Gearts van der Meulen, Frysk dichter en skriuwer, dy’t mei de Burgumer Krante úteinsette.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?