Bestemmingsplannen

Home > Inwoners > Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van gebouwen en percelen. Er wordt omschreven waar wel en waar niet mag worden gebouwd. En als het mag onder welke voorwaarden. Daarnaast geeft het aan waar zich bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijvigheid of horeca mogen bevinden. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen. 

Geldende bestemmingsplannen

Geldende bestemmingsplannen

Dit zijn plannen die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De plannen en bestemmingen van een bepaald object vindt u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Let wel goed op de status. Ook de door de burgemeester en wethouders vastgestelde wijzigingsplannen vindt u daar.

Ruimtelijke beleidsplannen

Ruimtelijke beleidsplannen

Gemeente, provincie en rijk stellen ook ruimtelijke beleidsplannen vast. Deze plannen geven richting aan de kleinere bestemmingsplannen. 

Beleidsplan recreatie en toerisme

In het beleidsplan recreatie en toerisme kunt u alles lezen over hoe de gemeente toerisme en recreatie geregeld heeft.

Structuurvisie en woonvisie

De gemeente heeft in gesprekken en bijeenkomsten met deskundigen en burgers gevraagd hoe Tytsjerksteradiel er in 2020 uit moet zien. Dit is uitgewerkt in de structuurvisie (Finster op Romte) en de woonvisie (Woonvisie 2019-2024) van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Plannen ter inzage

Plannen ter inzage

Bestemmingsplannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. Maak hiervoor vooraf een afspraak met de Balie Bouwen en Wenjen.