Persbesluitenlijst 9 juni 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 9 juni 2020

Persbesluitenlijst 9 juni 2020

1. Bestemmingsplan Vervangende woningbouw Kúpersstrjitte 4 - 58 te Burgum

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Woon Friesland heeft medewerking gevraagd aan een herstructurering van het appartementencomplex aan de Kúpersstrjitte 4 – 58 te Burgum. Dit houdt in dat de bestaande 28 appartementen worden gesloopt en hiervoor 39 all electric sociale huurappartementen in de plaats worden gebouwd. Het college wil meewerken aan deze binnenstedelijke ontwikkeling. Daarom heeft het college besloten het ontwerp bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de locatie Kúpersstrjitte 4 – 58 te Burgum in procedure te brengen door het ontwerp plan ter inzage te leggen. Daarnaast heeft het college op grond van de Wet milieubeheer besloten dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is omdat er geen belangrijke nadelige milieu effecten zullen optreden.

2. Regionaal jaarverslag StartWijzer 2018-2019 en Actieplan 2020

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Na afloop van ieder schooljaar wordt in de regio De Friese Wouden een regionaal jaarverslag leerplicht door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt opgesteld. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het beleid en het resultaat dat leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders hebben bereikt aangaande verzuim en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast wordt jaarlijks een actieplan inclusief begroting opgesteld. Het college heeft regionaal jaarverslag en het actieplan vastgesteld en informeert de gemeenteraad hierover.

2.1 Jaarverslag.PDFpdf(1,39 MB)

2.2 Actieplan.PDFpdf(500,91 KB)

2.3 Raadsinformatie.pdfpdf(74,99 KB)

3. Concept Regioadvies Net op Zee

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het ministerie van EZK is twee jaar geleden gestart met het proces om de aansluiting van een nieuw te bouwen windpark ten noorden van de Wadden mogelijk te maken. De verkenning die in 2018 heeft plaatsgevonden is gevolgd door het afbakenen van het Milieu Effectrapport (MER) in de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) welke in januari door de minister is vastgesteld. Intussen is het MER 1e fase uitgewerkt in de Integrale Effectenanalyse (IEA) die op 8 juni is gepubliceerd. Het Rijk heeft met de provincies en gemeenten (de regio) afgesproken dat de regio met een gezamenlijk regioadvies reactie geeft naar de minister op de Integrale Effecten Analyse. In het regioadvies naar het Rijk wordt een gezamenlijk standpunt geformuleerd voor het voorkeurstracé van de hoogspanningsverbinding. De overheden zetten in op een unaniem en eensluidend advies. Beide provincies, de negen gemeenten en twee waterschappen hopen zo de minister te overtuigen te kiezen voor de Eemshaven. Aan de hand van o.a. dit regioadvies, de IEA en de zienswijzen daarop, kiest de minister van EZK in oktober een voorkeursalternatief (VKA) voor het tracé van de netverbinding met een van de drie hoogspanningsstations in Eemshaven, Vierverlaten of Burgum. Het college heeft ingestemd met het concept regioadvies en legt dit voor aan de gemeenteraad.

3.1 Link naar gezamenlijk persbericht concept regioadvies

3.2 Brief aan gemeenteraad.pdfpdf(113,75 KB)

3.3 Concept Regioadvies.pdfpdf(117,29 KB)

3.4 Link naar IEA ter inzage

4. Informatie evaluatie SDF en stand van zaken Taskforce project 1 voor raad

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft besloten om de raad te informeren over het proces en de resultaten van de 1ste fase van de evaluatie van de centrumregeling Sociaal Domein Fryslân en tegelijkertijd de raad te informeren over de stand van zaken van project 1 van de Taskforce Jeugd.

4.1 Raadsinformatie evaluatie centrumregeling SDF.pdfpdf(75,99 KB)

4.2 Informatiebrief 1.pdfpdf(81,51 KB)

4.3 Informatiebrief 2.pdfpdf(103,16 KB)

4.4 Raadsinformatie Taskforce Jeugd.pdfpdf(74,77 KB)

5. Aanvraag omgevingsvergunning AZC-school Papilio Burgum

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het toekennen van een bouwlocatie/bouwvlak voor de nieuwbouw van AZC-school Papilio op het perceel Burgemeester Bothenius Lohmanln 40A. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college stelt de raad voor hieraan mee te werken.

5.1 Raadsvoorstel omgevingsvergunning.pdfpdf(157,74 KB)

6. Stand van zaken realisatie AZC-school Papilio Burgum

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft besloten de raad via een informatiebrief informeren over de actuele stand van zaken over de realisatie van de AZC-school Papilio. Er wordt onder andere ingegaan op de planologische procedure, de planning, de financiën en de tijdelijke huisvesting van de school.

6.1 Raadsinformatie.pdfpdf(121,6 KB)

7. Openbare besluitenlijst van 2 juni 2020

7.1 Besluitenlijst 2020-06-02.pdfpdf(90,62 KB)