Persbesluitenlijst 7 april 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 7 april 2020

Persbesluitenlijst 7 april 2020

1. Concept gemeentelijk Rioleringsplan ter inzage

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

De gemeente stel een nieuw rioleringsplan op. Binnen het bebouwde gebied heeft de gemeente een aantal taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) legt het college vast hoe zij invulling wil geven aan deze gemeentelijke watertaken. Klimaatveranderingen en wateroverlast vormen een belangrijk onderdeel van dit nieuwe GRP. Daarom zijn de inwoners en raadsleden al in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen van het nieuwe GRP. Begin vorig jaar is een enquête wateroverlast gehouden en in juni 2019 is een inloop avond voor bewoners georganiseerd. Voor de raad is een ‘wurkwinkel’ georganiseerd en is de beleidskeuzenotitie GRP opiniërend behandeld in de raad. De resultaten hiervan zijn verwerkt in het concept GRP ‘Wettersoarch’.

1.1 Het concept GRP ligt t/m 19 april ter inzage via www.t-diel.nl/grp.

2. Openluchtzwembad Sawn Doarpen Gytsjerk tot 1 juni gesloten

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft besloten om buitenbad de Sawn Doarpen in Gytsjerk niet eerder te openen dan 1 juni 2020. Dit in verband met de huidige coronamaatregelen en het verbod op bijeenkomsten en vergunning plichtige evenementen tot 1 juni. Het college heeft de mogelijkheid om de openingsdatum verder uit te stellen.

3. Tegemoetkoming sportverenigingen ivm maatregelen coronavirus

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

De gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, inclusief zwembad de Wetterstins zijn vanwege de coronarichtlijnen gesloten voor alle gebruikers. De gemeente brengt de huur van de verplichte sluitingsperiode niet in rekening bij de verschillende sportverenigingen. Dit op basis van de overeengekomen huurperiode en vooreerst tot uiterlijk 1 juni 2020.

4. Gevolgen coronavirus voor uitvoering  Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Het college heeft een aantal besluiten genomen hoe zij om wil gaan met de aanbieders van re-integratie- en participatietrajecten en de uitvoerders van de Wet sociale werkvoorziening in deze crisisperiode.

4.1 Raadsvoorstel.pdfpdf(172,81 KB)

5. College geeft gehoor aan oproep Friese Coalition of the Willing

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college geeft gehoor aan de oproep van de 'Friese Coalition of the Willing' een pamflet te ondertekenen om bij het Kabinet kenbaar te maken dat Fryslân vluchtelingenkinderen een veilige plek wil bieden. Tytsjerksteradiel is van oudsher een gemeente die zich binnen haar mogelijkheden bekommerd om vluchtelingen. Het college staat daarom positief tegenover ondertekening van dit initiatief en brengt dit initiatief bij de raad onder de aandacht.

5.1 Brief aan de raad.pdfpdf(60,88 KB)

5.2 Pamflet Friese Coalition of the willing.pdfpdf(301,58 KB)

6. Bronzen beeld 'Blauwe hond' voor Van Sminiaplein Burgum

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college geeft de kunstenaars Dedden en Keizer uit Deventer de opdracht voor de productie van het kunstwerk ‘De blauwe hond’ op het Van Sminiaplein in Burgum. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Dorpsbelangen Burgum en uit drie voorstellen geselecteerd door een initiatiefgroep met vertegenwoordigers uit het dorp. Het ontwerp van de kunstenaars Van Dedden en Keizer is een blauw bronzen beeld van een hond van drie meter hoog. Voor de opdracht is een bedrag beschikbaar van € 75.000,- excl. Btw. Dit geld is bestemd voor de proceskosten en productie. Het budget was al voor het kunstproject gereserveerd binnen het project kansen in kernen. Het kunstwerk wordt naar verwachting eind van dit jaar opgeleverd.

6.1 Schetsontwerp kunstwerk Burgum.pdfpdf(1,95 MB)

7. Openbare besluitenlijst van 31 maart 2020

7.1 Besluitenlijst 2020-03-31.pdfpdf(66,86 KB)