Persbesluitenlijst 6 mei 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 6 mei 2020

Persbesluitenlijst 6 mei 2020

1. Vaststelling bestemmingsplan Feanwâldsterwâl – Kûkherne

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft op 29 oktober 2019 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en het ter inzage leggen – inclusief de ontheffing van de verordening Romte- daarvan. Tijdens de periode van terinzagelegging is één zienswijze ontvangen. Het college stelt de raad voor de zienswijze ontvankelijk te verklaren en hierin tegemoet te komen en ook enkele ambtelijke wijzigingen door te voeren. Verder stelt het college de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl zoeken op NL.IMRO.0737.17BPI-ow01

1.1 Raadsvoorstel.pdfpdf(167,04 KB)

2. Jaarrekening en begroting Marrekrite

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft de jaarrekening 2019, de conceptbegroting 2021 en meerjarenraming van de Marrekrite voor kennisgeving aangenomen. De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen. Recreatieschap Marrekrite onderhoudt en beheert vanouds meer dan 3500 ligplaatsen en verricht tal van zaken die hiermee samenhangen. Sinds 2012 behoort ook het beheer en onderhoud van het fiets- en wandelknooppuntennetwerk tot de taak van de Marrekrite. Daarnaast adviseert Marrekrite de deelnemers over voorkomende zaken die te maken hebben met de toeristische infrastructuur op water en land en over de verbinding van die velden. Als gemeenschappelijke regeling doet Marrekrite dit werk namens de provincie Fryslân en de Friese gemeenten m.u.v. Ooststellingwerf. Jaarlijks legt de Marrekrite de conceptjaarrekening en de conceptbegroting en meerjarenraming voor aan de deelnemers.

2.1 Jaarstukken 2019.PDFpdf(904,11 KB)

2.2 Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024.PDFpdf(943,15 KB)

2.3 Concept zienswijze.pdfpdf(80,79 KB)

2.4 Raadsvoorstel.pdfpdf(186,1 KB)

3. Ontwerpbegroting FUMO 2021 en zienswijze FUMO WSGO

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2021 en het lidmaatschap FUMO WSGO. Het college stelt de raad voor een zienswijze vast te stellen. De gevolgen van de ontwerpbegroting 2021 van de FUMO worden na vaststelling door het algemeen bestuur van de FUMO verwerkt in de gemeentelijke begroting.

3.1 Ontwerpbegroting 2021.PDFpdf(1,33 MB)

3.2 Verzoek zienswijze over lidmaatschap WSGO.PDFpdf(3,01 MB)

3.3 Raadsvoorstel.pdfpdf(313,62 KB)

3.4 Concept zienswijze.pdfpdf(132,5 KB)

4. Financiële stukken Veiligheidsregio Fryslân

Portefeuillehouder: Andries Bouwman, Jeroen Gebben

Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2021, de jaarstukken 2019 en een eerste begrotingswijziging 2020 naar de Friese gemeenten gestuurd. Het college heeft besloten de financiële stukken van Veiligheidsregio Fryslân voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld uiterlijk 25 mei 2020 een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering is gepland op 28 mei 2020. In overleg met de Veiligheidsregio is afgesproken dat direct na behandeling in de gemeenteraad de besluitvorming over de financiële stukken wordt teruggekoppeld. Het college stel de raad voor een zienswijze in te dienen.

4.1 Begroting 2021.PDFpdf(1,48 MB)

4.2 Jaarstukken 2019.PDFpdf(1,11 MB)

4.3 1e begrotingswijziging.PDFpdf(1,01 MB)

4.4 Raadsvoorstel.pdfpdf(221,59 KB)

4.5 Concept zienswijze.pdfpdf(63,43 KB)

5. Geactualiseerde begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 Jobinder

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft kennis genomen van de brief van het bestuur van Mobiliteitsbureau Jobinder waarin het college en de raad worden geïnformeerd over dat de vaststelling van de jaarrekening 2019 van Jobinder vertraging heeft opgelopen door de huidige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Het college heeft kennis genomen van de geactualiseerde begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van Jobinder en laat de raad kennis nemen van deze stukken. Het college stelt de raad voor om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze over deze begrotingen in te dienen en de gevolgen van de gewijzigde begroting 2020 alvast mee te nemen in een begrotingswijziging.

5.1 Begroting 2021 incl. geactualiseerde begroting 2020.PDFpdf(3,58 MB)

5.2 Concept zienswijze.pdfpdf(119,73 KB)

5.3 Raadsvoorstel.pdfpdf(264,15 KB)

6. Baggeruitvoeringsprogramma 2020

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft het baggeruitvoeringsprogramma 2020 vastgesteld. In dit programma worden de uit te voeren baggerwerkzaamheden beschreven en aangegeven op welke locatie monitoring wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van afgelopen jaar. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. De basis hiervoor is het vorig jaar vastgestelde beleid- en beheerplan wateren.

6.1 Baggeruitvoeringsprogramma 2020.pdfpdf(113,57 KB)

7. Vaststellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Wettersoarch 2020-2025

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Op grond van de wet milieubeheer is er een nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) opgesteld. Het college heeft ingestemd met het vGRP ‘Wettersoarch’ en stelt de raad voor het plan vast te stellen en te kiezen voor ambitieniveau C.

7.1 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2025.PDFpdf(2,59 MB)

8. Verslag vorderingen overbrenging archieven naar de openbare archiefbewaarplaats

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Het college heeft kennis genomen van de rapportage over de vorderingen van de bewerking en overbrenging van archieven naar de gemeentelijke openbare archiefbewaarplaats, gedurende 2019.

8.1 Rapportage.pdfpdf(93,03 KB)

9. Conceptjaarrekening 2019 Werkmaatschappij 8KTD en conceptbegroting 2021-2024

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de concept jaarrekening voor 2019. Het algemeen bestuur neemt deze (eventuele) zienswijzen mee in hun definitieve besluitvorming, die plaatsvindt op 23 juni 2020.

Verder heeft het college kennis genomen van de conceptbegroting 2021-2024 van de werkmaatschappij 8KTD. Het college legt de conceptbegroting 2021-2024 voor (eventuele) zienswijze aan de raad voor. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijzen in te dienen op de conceptjaarrekening en de conceptbegroting.

9.1 Concept jaarrekening 2019.pdfpdf(1,1 MB)

9.2 Raadsvoorstel.pdfpdf(125,26 KB)

9.3 Concept begroting.pdfpdf(646,57 KB)

9.4 Raadsvoorstel.pdfpdf(97,1 KB)

10. Wijziging begroting 2020 en concept begroting 2021 GR SW Fryslân

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft de begrotingswijziging 2020 GR SW Fryslân, de concept begroting 2021 en de concept jaarstukken 2019 voor kennisgeving aangenomen. Het college biedt de raad de begrotingswijziging, de concept begroting en de jaarstukken aan en stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen. Op 5 juli 2019 is de begroting 2020 van de GR SW Fryslân vastgesteld. Na deze datum is er door de uitwerking van de afspraken over de herstructurering Caparis en Fair Deal een en ander gewijzigd. Dit leidt tot een wijziging van de begroting 2020. De raad heeft in september 2019 een besluit genomen over de Fair Deal. Het gevolg van dit besluit is onder meer dat de GR SW Fryslân is omgevormd  naar een bedrijfsvoerings- GR. Deze GR is formeel werkgever van de SW-medewerkers. In deze GR wordt inhoudelijk niets gedaan.

10.1 Gewijzigde begroting 2020.pdfpdf(283,8 KB)

10.2 Concept begroting 2021.pdfpdf(287,58 KB)

10.3 Jaarstukken 2019.pdfpdf(522,89 KB)

10.4 Raadsvoorstel.pdfpdf(160,84 KB)

10.5 Accountantsverklaring jaarstukken 2019.PDFpdf(2,53 MB)

11. Nieuw rioolgemaal voor Gytsjerk en aanpassing rioolgemaal Burgum

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten om het gemaal Heechhout in Gytsjerk te vervangen voor een nieuw gemaal. Dit gemaal wordt gebouwd op een nieuwe locatie vlakbij de locatie waar het oude rioolgemaal nu staat. Het bestaande gebouw met de kelders wordt gesloopt. Daarnaast heeft het college besloten om het overstortgemaal aan de Ymkerstrjitte in Burgum om te bouwen tot een reguliere overstort. De kosten voor het nieuwe gemaal in Gytsjerk zijn € 175.000,- en de aanpassing in Burgum kost € 110.000,-.

11.1 Rioolgemaal Gytsjerk.pdfpdf(149,59 KB)

11.2 Aanpassing rioolgemaal Burgum.pdfpdf(92,63 KB)

12. Nevenfuncties en financiële verantwoording 2019

Het college heeft het overzicht met nevenfuncties en de financiële verantwoording over 2019 vastgesteld en legt deze ter inzage.

12.1 Nevenfuncties.pdfpdf(265,7 KB)

13. Openbare besluitenlijst van 21 april 2020

13.1 Besluitenlijst 2020-04-21.pdfpdf(72,51 KB)