Persbesluitenlijst 31 maart 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 31 maart 2020

Persbesluitenlijst 31 maart 2020

1. Jaarverslag toezicht en handhaving 2019

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving vastgesteld. Dit jaarverslag beschrijft in hoeverre handhavingsdoelen van het uitvoeringsprogramma 2019 zijn gehaald. Geconcludeerd wordt dat het handhavingsdoel, uitvoering van activiteiten genoemd in het programma 2019, gehaald is. Het handhavingsdoel, verbeteren van het naleefgedrag, is ook gehaald. Het naleefgedrag vertoont een kleine stijging ten opzichte van 2018. Van 72% naar 74%. Het college heeft het jaarverslag vastgesteld en ter informatie met de raad gedeeld.

1.1 Jaarverslag 2019.PDFpdf(298,72 KB)

2. Infill kunstgras Westermar

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Binnen het totale project rondom de Nije Westermar is de realisatie van een tweede kunstgrasveld opgenomen. Na de aangenomen motie ‘uitfasering rubbergranulaat’ op 23 januari 2020 is het toepassen van SBR (rubbergranulaat van autobanden) geen optie meer. Er is onderzoek gedaan naar geschikte alternatieven. Het college kiest voor EPDM voor het geplande kunstgrasveld op de Koningslanden. EPDM (Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer) is een milieuvriendelijke infill welke geen schadelijke stoffen achterlaat in het milieu. Verder worden maatregelen genomen om verspreiding in de omgeving tegen te gaan. Denk daarbij aan het aanbrengen van kantplanken, aflopende bestrating richting veld, kolken tegen het veld aan en borstelmatten bij de ingangen. De raad wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen.

2.1 Memo vergelijk alternatieve infill kunstgras.pdfpdf(144,67 KB)

3. Subsidie voor project uit versnellingsagenda: Fjildlab

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Het college stemt in met een voorschotsubsidie door gemeente Noardeast Fryslân uit de gezamenlijke Versnellingsagenda voor Fjildlab. Fjildlab heeft tot doel om in Noordoost Fryslân een economisch slim en ecologisch verantwoorde agrarische sector te hebben, die als kennislab kan fungeren voor de rest van Nederland. Om in het groei- en bloeiseizoen al te kunnen starten met enkele projecten stemt het college in met een voorschot. Het gaat om projecten: Friese aardappel als icoon: € 16.000,-; Gerst en hop voor bier: € 3.500,- Basisstructuur Fjildlab: € 70.000,-.

4. Verordeningen Maatschappelijke Participatie en individuele inkomenstoeslag

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college legt de Verordening Maatschappelijke Participatie 2020 gemeente Tytsjerksteradiel en de gewijzigde Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2018 gemeente Tytsjerksteradiel ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. Op 27 februari 2020 zijn de Verordening Maatschappelijke Participatie 2020 en de gewijzigde Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2018 opiniërend in de gemeenteraad besproken. Het college heeft in de Verordening Maatschappelijke Participatie 2020 nog een enkele wijziging opgenomen. Dit gaat om het vervallen van een wachttijd van 3 jaar.  Daarnaast heeft indexering plaatsgevonden, waardoor het jaarlijks bedrag per persoon van 18 jaar en ouder en diens kind van 0 – 4 jaar nog is verhoogd van € 98,- naar € 101,-. In de gewijzigde Verordening Individuele inkomenstoeslag 2018 is een wijziging in de toegangsgrens (van 105% naar 110% van het sociaal minimum) doorgevoerd. De raad wordt gevraagd de verordeningen vast te stellen.

4.1 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2018 gemeente Tytsjerksteradiel.pdfpdf(102,85 KB)

4.2 Verordening Maatschappelijke Participatie 2020 gemeente Tytsjerksteradiel.pdfpdf(140,22 KB)

5. Bestemmingsplan Eastermar – Heechsân 

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het ontwerp-bestemmingsplan Eastermar-Heechsân heeft ter inzage gelegen vanaf 14 november tot en met 30 december 2019. Er zijn twee zienswijzen ontvangen. Naar aanleiding van één zienswijze en in verband met een ambtshalve aanpassing wordt de raad voorgesteld het plan gewijzigd vast te stellen.

5.1 Link naar bestemmingsplan

6. Bezuiniging voorliggend veld 2021

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft besloten om concrete invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling op het voorliggend veld à € 200.000 in 2021. Als gevolg hiervan worden budgetten voor welzijnswerk, sociaal-cultureel werk, informele zorg en innovatie verlaagd. Alternatieve financiering wordt gezocht voor de projecten die tijdelijk bekostigd werden uit deze budgetten. De inhoud van de bezuinigingen wordt bepaald in overleg met de betreffende organisaties.

6.1 Raadsvoorstel.pdfpdf(144,52 KB)

7. Openbare besluitenlijst van 24 maart 2020

7.1 Besluitenlijst 2020-03-24.pdfpdf(59,33 KB)