Persbesluitenlijst 30 juni 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 30 juni 2020

Persbesluitenlijst 30 juni 2020

1. Vaststelling wijzigingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 191

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het wijzigingsplan i.c bestemmingsplan Hurdegaryp, Rijksstraatweg 191 verplaatsen bouwvlak) heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is een zienswijze door de provincie ingediend. De ingediende zienswijze is ontvankelijk, maar geeft geen aanleiding om het wijzigingsplan aan te passen. Het wijzigingsplan kan dan ook ongewijzigd worden vastgesteld.

1.1 Zienswijze provincie Fryslân.PDFpdf(122,59 KB)

1.2 Besluit wijzigingsplan.pdfpdf(22,09 KB)

2. Resultaten enquête afval scheiden

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft de resultaten vastgesteld van de uitgevoerde informatieve enquête over afvalscheiding. Deze enquête is verspreid onder alle huishoudens in de gemeente en kon tussen 8 mei en 8 juni 2020 worden ingevuld. De resultaten geven handvatten om op specifieke thema’s inwoners extra te informeren over het scheiden van hun huishoudelijk afval.

2.1 Presentatie resultaten enquête afval scheiden.PDFpdf(640,45 KB)

2.2 Raadsvoorstel.pdfpdf(108,38 KB)

3. Zonneveld Skûlenboarch

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Enerzjyk Skûlenboarch heeft de gemeente een idee gepresenteerd om op het water van de zandwinplas Skûlenboarch een zonnepark van circa 22 ha te realiseren. Naast het realiseren van een zonnepark op het water, wil de initiatiefnemer het gehele gebied een kwalitatieve impuls geven. Zo wordt de gehele randzone opnieuw ingericht als natuur- en recreatiegebied. Er wordt een visoever aangelegd, een outdoor parcours, een wandelroute en de groot stuk natuurlijke inrichting. Ook wordt het al aanwezige recreatiestrand opgewaardeerd. Het college heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de verdere uitwerking van het plan. Het plan wordt nu door de initiatiefnemers verder ontwikkeld en na de zomer aan de omgeving gepresenteerd. Dan volgt er een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De gemeenteraad wordt daarbij gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

3.1 Tussentijdse rapportage Enerzjyk Skûlenboarch.PDFpdf(6,4 MB)

3.2 Visiekaart.PDFpdf(118,34 KB)

3.3. Schets hoofdfuncties.PDFpdf(1,23 MB)

4. Zienswijze Integrale effectenanalyse Net op Zee Ten Noorden van de Wadden

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het ministerie van EZK onderzoekt met TenneT de mogelijkheden om een nieuw te realiseren windpark met een kabel aan te laten sluiten op het hoogspanningsnet op de vaste wal. Daarvoor zijn onderzoeken uitgevoerd die zijn gebundeld in de Integrale Effecten Analyse (IEA, eerste fase van het MER). Dit onderzoek ligt tot 6 juli ter inzage. Op basis van de bevindingen in de IEA stelt het college voor om een zienswijze kenbaar te maken bij het ministerie van EZK. Het college vraagt in de zienswijze aandacht voor de mogelijke gevolgen van een trafostation in Burgum. Het college wil hier vooruitlopend op het uiteindelijke regioadvies van de regionale overheden aan het rijk aandacht voor vragen. Het concept regioadvies wordt in de raad van 17 september behandeld. Een afschrift van de brief wordt verstuurd naar de gemeenteraad.

4.1 Zienswijze.pdfpdf(119,67 KB)

5. Algemene plaatselijke verordening 2020

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Het college stelt de raad voor per 1 oktober 2020 de Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel 2020 vast te stellen en de Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel 2019 per 1 oktober 2020 in te trekken. Aanleiding voor herziening van de APV is zijn wijziging van wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie.

5.1 APV 2020.pdfpdf(618,37 KB)

5.2 Raadsvoorstel.pdfpdf(190,71 KB)

5.3 Was-Wordt lijst.pdfpdf(202,75 KB)

5.4 Bijlage verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties.pdfpdf(80,37 KB)

6. Oproep Tweede Kamer i.v.m. financiële situatie gemeente Tytsjerksteradiel

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

In een brief aan de Tweede Kamer vraagt het college aandacht voor de financiële situatie van de gemeente. Het college heeft zich verder aangesloten bij de landelijke oproep #gemeenteninnood. Het college geeft hiermee gehoor aan de oproep van de gemeenteraad een lobby te starten over hogere een rijksbijdrage en andere verdeling van het gemeentefonds voor (plattelands)gemeenten.

6.1 Brief aan Tweede Kamer.pdfpdf(133,58 KB)

6.2 Oproep college #gemeenteninnood (klik hier)

7. Woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft kennis genomen van de woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân 2020-2030 en deelt deze met de raad. De uitkomsten van de analyse bieden voor ieder dorp op verschillende schaal perspectief om te werken aan de kwaliteit van de woningmarkt. Vervolgens gaat het college conform de woningbouwafspraken de voorlopige gemeentelijke woningbouwprogrammering uitwerken. Om te komen tot een definitieve programmering vinden komende tijd ook gesprekken plaats met de dorpen.

7.1 Kijk hier voor de bijlagen

8. Openbare besluitenlijst van 23 juni 2020

8.1 Besluitenlijst 2020-06-23.pdfpdf(99,95 KB)