Persbesluitenlijst 3 maart 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 3 maart 2020

Persbesluitenlijst 3 maart 2020

1. Legalisering agrarisch dienstverlenend bedrijf Witveensterweg 14 Eastermar

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een agrarisch dienstverlenend bedrijf (legalisatie) op het perceel Witveensterweg 14 te Eastermar. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. De raad heeft een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Het college legt op grond daarvan een positieve ontwerpbeschikking ter inzage. Hierdoor is concreet zicht op legalisatie ontstaan. Het college heeft daarom ook besloten om de eerder opgelegde last onder dwangsom en de daaropvolgende besluiten in te trekken.

1.1 Bekendmaking Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage

2. Nieuw gemeentelijk onderwijs- en opvangbeleid 2020-2024

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

De gemeente heeft in nauwe samenwerking met de professionele samenwerkingspartners een nieuw concept gemeentelijk beleidsplan onderwijs en opvang 2020-2024 geschreven: “Samen sterk in de basis”. Het college vraagt de raad het concept beleidsplan opiniërend te behandelen in de raadsvergadering van 26 maart 2020 en het college waar nodig aanvullingen te geven.

2.1 Beleidsplan onderwijs en opvang 2020-2024.pdfpdf(3,21 MB)

2.2 Nieuwsbericht 'Samen werken aan onderwijs en opvang voor toekomst jeugd'

3. Treasurystatuut

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college stelt de raad voor het Treasurystatuut vast te stellen. In het treasurystatuut worden de uitgangspunten, doelstellingen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. Daarnaast beschrijft het de financiële kaders voor financiering, uitzettingen, derivaten gebruik en het verstrekken van leningen en garanties aan derden. Als gevolg van de organisatieveranderingen moet het treasurystatuut voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de WM8KTD worden geactualiseerd, zodat de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hiermee weer overeenkomen.

3.1 Treasurystatuut.pdfpdf(161,86 KB)

4. Dienstverleningsplan 2020

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Het college heeft het Dienstverleningsplan 2020 voor Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen vastgesteld en tegelijkertijd het Dienstverleningsconcept 2.0 uit 2012 ingetrokken. Het dienstverleningsplan gaat met name in op de ambitie en de hoofdlijn over dienstverlening in de organisatie. Dit plan geeft antwoord op de vraag wat de ambtelijke organisatie voor beide gemeenten, 8KTD, de komende jaren op het gebied van dienstverlening en klantgericht werken wil bereiken en hoe we dat wordt gedaan. De ambitie is het simpel, toegankelijk, begrijpelijk en vriendelijk maken van de gemeenten.

4.1 Dienstverleningsplan gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2020.pdfpdf(604,03 KB)

5. Openbare besluitenlijst van 25 februari 2020

5.1 Besluitenlijst 2020-02-25.pdfpdf(56,84 KB)