Persbesluitenlijst 24 maart 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 24 maart 2020

Persbesluitenlijst 24 maart 2020

1. Vertraging restauratie brug Aldtsjerk

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

De restauratie van de monumentale brug in Aldtsjerk loopt vertraging op. Bij de restauratie is op diverse plaatsen aantasting van de staalconstructie door corrosie (roest) aangetroffen. Dit moet worden hersteld voordat de gemeente de bovenbouw van de brug terug kan plaatsen. De brug kan daarom nog niet vanaf 1 april bediend worden. Het streven is de brug voor het zomerseizoen weer terug te plaatsen. Het college informeert de raad en betrokkenen in het dorp over de vertraging.

1.1 Raadsvoorstel Vertraging restauratie brug Aldtsjerk.pdfpdf(49,52 KB)

2. Samenwerking strafrechtelijk optreden in fysiek domein

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Het college heeft besloten om op Friese schaal samen te werken in een functionele Boa II-structuur. Verder heeft het college besloten voor het strafrechtelijk optreden eigen Boa(’s) in te zetten, ook voor de zogenaamde FUMO-bedrijven. Er zijn in het fysieke domein twee Boa-domeinen. Het publieke domein (Domein I), waar onder andere de APV en Verkeer onder vallen. En het zogenaamde Milieu-domein (Domein II). Hieronder vallen alle Wabo-taken, de Drank- en horecawet en onderdelen van de Wet economische delicten. In beide domeinen gaat de gemeente met Achtkarspelen samenwerken met de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel overeenkomstig de Notitie “Strafrechtelijk optreden in het fysieke domein gemeenten Noordoost Fryslân. Hiervoor heeft het college de notitie “Afwegingskader strafrechtelijk optreden in Noordoost Fryslân” vastgesteld. Het college informeert de raad over de genomen besluiten.

2.1 Notitie Strafrechtelijk optreden in Noordoost Fryslan.PDFpdf(214,36 KB)

2.2 Afwegingskader Strafrechtelijk optreden in Noordoost Fryslan.pdfpdf(149,46 KB)

3. Concept Regionale Energie Strategie (RES)Fryslân

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft besloten de raad te verzoeken in te stemmen met de Concept RES Fryslân. Daarnaast verzoekt het college de raad kennis te nemen van de Concept Regionale structuur warmte (RSW), kennis te nemen van de reactie van de Friese Energiealliantie (FEA) en kennis te nemen van het rapport netimpact van Liander. Het Nederlandse Rijk heeft met het aannemen van de Klimaatwet en vervolgens het Klimaatakkoord een ambitie neergezet om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het Rijk wil het opwekken van schone energie op land in regionaal verband oppakken. In deze regio Fryslân werken alle Friese gemeenten, de provincie en het Wetterskip samen aan deze opgave. Elke regio moet een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen en deze voor 1 maart 2021 aanleveren bij het Rijk.

3.1 Gezamenlijk persbericht provincie en gemeenten.pdfpdf(77,27 KB)

3.2 Concept RES Fryslân.pdfpdf(2,2 MB)

4. Hervatten voorbereiding bestemmingsplanprocedure bedrijventerrein Sanjesfjild

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft besloten het plangebied voor het bedrijventerrein Sanjesfjild bij Oentsjerk te verkleinen waardoor het gebied met de wijzigingsbevoegdheid buiten het plangebied valt. Hierdoor  veroorzaakt het bestemmingsplan  geen emissie meer op de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden in de omgeving. Verder heeft het college besloten de voorbereiding van het bestemmingsplanproces Sanjesfjild te hervatten. Het college informeert dorpsbelangen, de Zakenclub Trynwâlden en de raad over het genomen besluit.

4.1 Nieuwe begrenzing.PDFpdf(159,86 KB)

4.2 Brief aan betrokkenen.pdfpdf(77,08 KB)

5. Wob-verzoek collegebesluiten

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Leden van de raad hebben een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Gevraagd is om alle collegebesluiten vanaf 3 juli 2018 tot heden ter beschikking te stellen aan de raadsleden. Het college heeft besloten de gevraagde documenten te verstrekken, met uitzondering van besluiten waarop geheimhouding rust.

5.1 Besluitbrief Wob-verzoek collegebesluiten.pdfpdf(121,08 KB)

5.2 Besluitenlijsten 07-2018 03-2020.zipzip(5,35 MB)

6. Openbare besluitenlijst van 17 maart 2020

6.1 Besluitenlijst 2020-03-17.pdfpdf(62,55 KB)