Persbesluitenlijst 23 juni 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 23 juni 2020

Persbesluitenlijst 23 juni 2020

1. Verkoop perceel weiland gelegen aan de Singel te Gytsjerk

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten in te stemmen met de verkoop van een perceel weiland gelegen aan de Singel te Gytsjerk.

1.1 Situatietekening.PDFpdf(32,19 KB)

2. Overeenkomst Provincie Fryslân over storingsonderhoud, inspecties en advies gemeentelijke beweegbare bruggen en sluizen

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten een overeenkomst met de provincie Fryslân aan te gaan voor het storingsonderhoud, inspecties en advisering ten aanzien van de gemeentelijke beweegbare bruggen en sluizen. De gemeente heeft slechts een beperkt aantal van deze objecten in haar areaal waarvoor het niet doelmatig is de organisatie en knowhow voor het beheer en onderhoud daarvan in huis te hebben.

3. Uitvoeringsplan 2020-2021 Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Begin 2019 hebben beide colleges van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel besloten de ingezette integrale JOGG-aanpak te verlengen met drie jaar en dit in gezamenlijkheid te gaan uitvoeren. Het eerste gezamenlijke uitvoeringsjaar is nu bijna voorbij. Het is tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de uitvoering in de periode september 2020-september 2021. Het college heeft het ‘Jongeren op gezond gewicht Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Uitvoeringsplan 2020-2021’ vastgesteld en legt het ter informatie voor aan de gemeenteraad.

3.1 Uitvoeringsplan 2020-2021.PDFpdf(1,31 MB)

3.2 Terugblik activiteiten 2019-2020.PDFpdf(1,04 MB)

3.3 Raadsvoorstel.pdfpdf(88,43 KB)

4. Evaluatie Odensehuis Burgum

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college heeft besloten om kennis te nemen van de evaluatie Odensehuis. Sinds 2018 is er proefgedraaid met een Odensehuis in Burgum. Een Odensehuis is een laagdrempelig ontmoetingspunt voor (beginnend) dementerenden en hun naasten. De evaluatie over drie jaar Odensehuis wordt ter informatie voorgelegd aan de raad. In de kadernota wordt gevraagd om structureel € 60.000 voor het Odensehuis te reserveren.

4.1 Jaarverslag.pdfpdf(834,9 KB)

4.2 Raadsinformatie.pdfpdf(98,81 KB)

5. Verlenging steunpakket in coronacrisis

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma 

In maart heeft het college een aantal ‘corona-maatregelen’ genomen om ondernemers, culturele en sportinstellingen te steunen in de coronacrisis. Het college heeft geconcludeerd dat het pakket maatregelen nog steeds actueel is en besloten dit voor de rest van het jaar te continueren. Het belangrijkste onderdeel van het coronapakket is het bieden van een betalingsregeling voor ondernemers, culturele en sportinstellingen met betrekking tot gemeentelijke belastingen. Als dit niet voldoende blijkt te zijn worden er maatwerkoplossingen uitgewerkt met betrokkenen.

5.1 Overzicht steunpakket.pdfpdf(53,28 KB)

6. Jaarstukken 2019

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

De jaarstukken 2019 zijn definitief vastgesteld door het college. Tytsjerksteradiel sluit de boeken over 2019 met een positief resultaat van € 4,5 miljoen. De tekorten in het sociaal domein baren het college echter grote zorgen. Jeugdzorg, WMO en verplichte bijstorting in de pensioenvoorziening drukken het resultaat in 2019. De meevaller uit precario draagt bij aan de zwarte cijfers. Door het vervallen van het risico op terugbetaling van de afgelopen jaren ontvangen precariobelasting heeft de gemeente een eenmalige meevaller van ruim € 7,4 miljoen. Inmiddels is ook het controleverslag van de accountant beschikbaar. De jaarstukken 2019 worden in de raad van 2 juli 2020 behandeld en vastgesteld.

6.1 Link naar stukken op site raad vergadering 2 juli 2020

7. Openbare besluitenlijst van 16 juni 2020

7.1 Besluitenlijst 2020-06-16.pdfpdf(97,94 KB)