Persbesluitenlijst 17 maart 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 17 maart 2020

Persbesluitenlijst 17 maart 2020

1. Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2020

Portefeuillehouder: Jeroen Gebben

Het college heeft besloten in te stemmen met het uitvoeringsprogramma veiligheid 2020. In het uitvoeringsprogramma worden de prioriteiten benoemd die voor die periode extra aandacht krijgen of nodig hebben. Het uitvoeringsprogramma veiligheid 2020 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

1.1 Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2020.pdfpdf(317,29 KB)

2. Stichting De Fryske Mole krijgt bijdrage voor drie molens

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Stichting ‘De Fryske Mole’ krijgt de komende zes jaar jaarlijks € 6.250,- voor het onderhoud aan drie molens in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het gaat om de Ypeijmolen in Ryptsjerk, ‘De Olifant’ in Aldtsjerk en de Wynsermolen, in Wyns. Elk jaar kent de gemeente een bijdrage toe aan de stichting zodat zij de molens kunnen onderhouden. Het college stelt de bijdrage beschikbaar voor de komende 6 jaren.

3. Benoeming Lid Dagelijks Bestuur 8KTD

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten om wethouder Willemsma, met financiën in de portefeuille, te benoemen als Dagelijks Bestuurslid van 8KTD, de werkmaatschappij van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.  Wethouder Hoekstra treedt daarmee terug als DB-lid. Op deze manier sluit de portefeuilleverdeling goed aan bij de taken als DB-lid.

4. Openbare besluitenlijst van 10 maart 2020

4.1 Besluitenlijst 2020-03-10.pdfpdf(69,87 KB)