Persbesluitenlijst 14 april 2020

Home > Inwoners > Actueel > Besluiten van het college > Persbesluitenlijst 14 april 2020

Persbesluitenlijst 14 april 2020

1. Verkoop grondstrook Blauhuskamp te Eastermar

Portefeuillehouder: Tytsy Willemsma

Het college heeft besloten in te stemmen met verkoop van een grondstrook aan de Blauhûskamp te Eastermar. In Eastermar is door het wijzigen van een tijdelijke bouwweg in een fiets-voetpad een stukje grond vrijgekomen. De aangrenzende bewoner heeft een verzoek ingediend deze grond aan te kopen.

1.1 Situatietekening.PDFpdf(44,05 KB)

2. Bijdrage Leergeld voor kindpakket

Portefeuillehouder: Gelbrig Hoekstra

Het college heeft besloten voor 2020 en verder € 60.000,- per jaar beschikbaar te stellen aan Leergeld voor de uitvoering van de taken in het kader van het kindpakket. Voor 2020 kan eenmalig in de extra kosten worden voorzien en voor 2021 en verder wordt een voorstel in de kadernota 2021 opgenomen. Het kindpakket geeft kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het college wil net als andere gemeenten voor 2021 en verder een samenwerkingsovereenkomst Kindpakket sluiten met Leergeld, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur.

3. College roept rijk op laagvliegroute te laten vervallen

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Het college roept de Tweede Kamer en het Ministerie van Defensie op om de laagvliegroute 10a (LR10a) te laten vervallen. Het college doet deze oproep naar aanleiding van de door de raad op 27 februari 2020 aangenomen motie vreemd met deze strekking.

3.1 Brief aan Ministerie van Defensie.PDFpdf(89,71 KB)

3.2 Brief aan De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.PDFpdf(89,52 KB)

4. Kostenstijging sociaal domein

Portefeuillehouder: Andries Bouwman

Tytsjerksteradiel verwacht de komende jaren een forse stijging van kosten in het sociaal domein. Met het vaststellen en uitvoeren van het beleidskader sociaal domein in 2019 is er meer grip op de organisatie van het sociaal domein. Maar op de groeiende vergrijzing en de daarmee veranderende zorgvraag, gerechtelijke uitspraken en indexering van zorgkosten heeft de gemeente geen grip. Het college informeert de raad over de geprognosticeerde groei in het WMO. Zonder het nemen van beheersmaatregelen en eventuele extra inkomsten vanuit het rijk houdt het college rekening met een meerjarig tekort ten opzichte van de begroting van 2,5 miljoen.

4.1 Link naar stukken op list van de raad

5. Openbare besluitenlijst van 7 april 2020

5.1 Besluitenlijst 2020-04-07.pdfpdf(65,75 KB)