Onafhankelijke positie gebiedsteams

Home > Inwoners > Onafhankelijke positie gebiedsteams

Onafhankelijke positie gebiedsteams

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

In de gemeente Tytsjerksteradiel is gekozen om de onafhankelijke cliëntondersteuning onder te brengen in de gebiedsteams.

De cliëntondersteuners in het gebiedsteam werken onafhankelijk. Dit wil zeggen dat zij naast de burger staan en het belang van de burger als uitgangspunt nemen. Tevens zijn de cliëntondersteuners niet betrokken bij het besluitproces rondom een aanvraag. Zij dienen samen met de burger de aanvraag voor een maatwerkvoorziening in. Het uiteindelijke besluit over het wel of niet toekennen van een voorziening wordt gemaakt door de gemeente.

Het Tweede Keukentafelgesprek

Wanneer burgers niet tevreden zijn met het gesprek dat ze hebben gehad met hun cliëntondersteuner van het gebiedsteam, ontevreden zijn over de uitkomst van de aanvraag bij de gemeente of graag willen dat hun situatie door een andere cliëntondersteuner nogmaals bekeken wordt, kunnen zij een Tweede Keukentafelgesprek aanvragen. Een Tweede Keukentafelgesprek wordt in Tytsjerksteradiel gevoerd door een cliëntondersteuner uit het gebiedsteam van Achtkarspelen. De cliëntondersteuner gaat met een open blik en zonder voorinformatie in gesprek met de burger en bekijkt de situatie opnieuw.

De mogelijkheid voor het inzetten van een Tweede Keukentafelgesprek wordt door de gebiedsteams benoemd tijdens de gesprekken die ze met de burger hebben.

De mogelijkheid voor inzet van onafhankelijke vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat een burger een klein netwerk heeft en geen ondersteuning uit zijn eigen omgeving kan ontvangen.

Een vertrouwenspersoon kan dan ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld:

  • Het formuleren en stellen van de hulpvraag.
  • Het voeren van het keukentafelgesprek.
  • Het zoeken naar een passende zorgaanbieder.
  • Tijdens het Tweede Keukentafelgesprek.
  • Het doorlopen van een bezwaarprocedure.

Er zijn verschillende vormen van vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld familie-vertrouwenspersonen voor mensen met psychiatrische problemen, vertrouwenspersonen voor mensen met een verstandelijke beperking en meer algemene vertrouwenspersonen of mentoren. In sommige gevallen is een vertrouwenspersoon een vrijwilliger, in andere gevallen betreft het een professional.

De gemeente heeft een budget beschikbaar gesteld voor het inschakelen van een vertrouwenspersoon. De cliëntondersteuners van de gebiedsteams bieden de mogelijkheid aan (kwetsbare) burgers om zonder nadere voorwaarden een vertrouwenspersoon in te schakelen.

De onafhankelijke toezichthouder

Vanaf 2015 hebben de colleges van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een toezichthouder benoemd voor de Wmo. De toezichthouder werkt onafhankelijk. Hij gaat het toezicht zowel pro-actief als reactief vormgeven. Dit betekent dat hij de aanbieders actief gaat bezoeken om zo de kwaliteit van de Wmo te bewaken. Ook gaat hij naar aanleiding van calamiteiten, incidenten of klachten achteraf toezicht houden op kwaliteit.