Bezwaar maken

Home > Inwoners > Bezwaar maken

Bezwaar maken

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bijvoorbeeld:

 • omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen;
 • of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent;
 • of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente.

Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente.

 • Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente.
 • In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • De gemeente moet dan opnieuw beslissen.
 • Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

Bezwaar tegen WOZ-beschikking of aanslag

Informatie over het bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking of aanslag vindt u op de pagina 'Bezwaar maken tegen WOZ-beschikking of aanslag'.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U maakt schriftelijk bezwaar door een brief te sturen aan: Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA te Burgum .

Wat zet ik in het bezwaarschrift?

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (en evt. een kopie van het besluit)
 • uw reden van bezwaar (waarom u het er niet mee eens bent)
 • uw handtekening

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

Na ontvangst krijgt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging per post. Als blijkt dat uw bezwaarschrift aan de formele eisen voldoet, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting, waar u uw bezwaar kunt toelichten. De gemeente Tytsjerksteradiel laat zich voor de behandeling van de bezwaarschriften adviseren door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, die bestaat uit een Algemene en een Sociale Kamer. Alle leden en plaatsvervangende leden (6) van de commissie hebben verder geen banden met de gemeentelijke organisatie, zodat een onafhankelijke advisering gewaarborgd is.

Wanneer zijn de hoorzittingen?

De hoorzittingen vinden eens per maand op dinsdag plaats, vanaf 16.00 uur. De hoorzittingen zijn in het gemeentehuis te Burgum. De hoorzittingen van de Sociale Kamer zijn besloten. De hoorzittingen van de Algemene Kamer zijn in principe openbaar. Bezwaarmaker en belanghebbenden krijgen een uitnodiging, andere belangstellenden zijn ook welkom. De agenda wordt de woensdag voorafgaande aan de week waarin de hoorzitting plaatsvindt gepubliceerd in weekblad Actief en op deze website.

Wanneer neemt het college een beslissing over mijn bezwaar?

Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie een advies uit aan het college. Burgemeester en wethouders moeten binnen 12 weken een beslissing nemen. Die termijn gaat in op de datum waarop de bezwaartermijn (bijna altijd zes weken) is geƫindigd. Lukt het niet binnen de termijn te beslissen, dan is er eenmalig een verdaging met 6 weken mogelijk. Alle partijen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Wat te doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het college van B en W?

Als u het niet eens bent met het besluit op het bezwaar, kunt u beroep instellen. Dat doet u schriftelijk. U stuurt het beroepschrift binnen zes weken na datum van deze brief naar: Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen (bezoekadres : Guyotplein 1, 9712 NX Groningen, tenzij in de concrete zaak anders vermeld). U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Tijdens de behandeling van het beroepschrift verandert ons besluit niet. Heeft u een dwingende reden (spoedeisend belang) waarom u de beslissing meteen ongedaan wilt maken? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat doet u schriftelijk bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen  of digitaal via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Wat te doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de rechtbank?

Als u het ook niet eens bent met de beslissing van de rechtbank kunt u hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de beslissing van de rechtbank staat hoe u dat doet.

Meer informatie

Wilt u weten hoe u een goede brief schrijft? De Nationale Ombudsman helpt u hierbij. Op zijn website vindt u tal van tips en voorbeelden.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?