Adam Aukes (Dam) Jaarsma

Home > Inwoners > Adam Aukes (Dam) Jaarsma

Adam Aukes (Dam) Jaarsma

(1914 - 1991) 

Adam Aukes Jaarsma wie in Fryske skriuwer, dichter en samler fan folksferhalen. Jaarsma wie de soan fan in feehâlder út Eastermar. Hy studearre teology oan ‘e ryksuniversiteit yn Grins.

Fanwegen de Twadde Wrâldoarloch hat er syn stúdzje net ôfmakke. Hy waard helppredikant en godstsjinstlearaar yn Delfsyl, mar kaam al gau werom nei syn berteplak Eastermar (foto). Neist frijsinnich herfoarme helppredikant ûntwikkele hy him ta Frysktalich skriuwer en dichter. Yn 1954 kriich er foar syn gedicht “Allinne” de Rely Jorritsmapriis, in Fryske literatuerpriis, dy’t yn dat jier foar it earst takend waard.

Yn 1989 kriich er de earepenning fan de gemeente Tytsjerksteradiel. Syn bertehûs oan ‘e E.M. Beimastrjitte wurdt nei him it Dam Jaarsmahûs neamd. Neist skriuwer en dichter wie Jaarsma ek in samler fan âlde folksferhalen. Syn opdrachtjouwer wie it “Volkskundebureau van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen” (KNAW), sûnt 1998 it “Meertens Instituut”, in ynstitút dat bekend wurden is troch it wurk fan skriuwer Voskuil. Jaarsma hat de hân lein op 15.000 folksferhalen, dy’t foar it grutste part ôfkomstich binne út dizze omkriten, de Fryske Wâlden.