Intitulé
Intrekking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent aanwijzen vuurwerkvrije zones.

Intrekking aanwijzingsbesluit 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente de Tytsjerksteradiel,
Overwegende dat:
- overwegende artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit bepaalt dat het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 en 1 januari 02.00 van het daarop volgende jaar;
- de coronamaatregelen niet meer gelden en daarmee de beperkingen die voor groepsvorming en veilige afstand golden niet meer in acht hoeven worden gehouden; 
- het aanwijzen van vuurwerkvrije zones niet het effect heeft bereikt dat hiermee beoogd werd;
-  geen reden meer is om deze vuurwerkvrije zones in stand te houden.
Besluit

Artikel 1 Intrekking
Het ‘Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent aanwijzen vuurwerkvrije zones’ van 22 januari 2020 per 30 december 2022 ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding
Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt op de website van gemeente Tytsjerksteradiel en treedt per 30 december 2022 in werking.

Artikel 3 Citeertitel
Dit besluit kan aangehaald worden als ‘Intrekking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent aanwijzen vuurwerkvrije zones’.

Burgum, 29 december 2022
Burgemeester en wethouders Tytsjerksteradiel,

Burgemeester
drs. L.J. Gebben


De secretaris 
H.M. van Gils                                  Clausule bezwaar/ voorlopige voorziening

Niet mee eens
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u
schriftelijk. U stuurt het bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van deze brief naar ons
college: College van burgemeester en wethouders, Postbus 3, 9250 AA BURGUM.

In het bezwaarschrift vermeldt u:
- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar aantekent;
- waarom u het niet met ons besluit eens bent (de gronden van het bezwaar).
Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Wilt u ook een kopie van deze brief
meesturen?

Voorlopige voorziening
Tijdens de behandeling van het bezwaarschrift verandert ons besluit niet. Heeft u een dwingende
reden (spoedeisend belang) waarom u de beslissing meteen ongedaan wilt maken? Dan kunt u
een voorlopige voorziening vragen. Dat doet u schriftelijk bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen of digitaal
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
N.B. voor het behandelen van uw aanvraag bij de rechtbank moet u griffierecht betalen (zie
www.rechtspraak.nl). U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een
bezwaarschrift indient