Deze website is één van de manieren waarop de gemeenten invulling willen geven aan de participatie die nodig is voor onder andere het opstellen van de omgevingsvisie. In deze visies maken de gemeenteraden keuzes voor de lange termijn, dus voor over vijftien tot twintig jaar.

Inwoners kunnen naar de website van hun eigen gemeente gaan, https://denkmee.t-diel.nl/ en https://denkmee.achtkarspelen.nl/, om daar een vragenlijst in te vullen over hun leefomgeving. In de vragenlijst worden vragen gesteld over de thema’s gezondheid, leefbaarheid, economie, klimaatverandering en relatie inwoner-overheid. “Inwoners kunnen meedenken en hun mening geven, en zo de gemeenteraad een goede basis meegeven voor het maken van de omgevingsvisie”, legt wethouder Gelbrig Hoekstra van Tytsjerksteradiel uit. “Hoe willen we dat de toekomst eruit ziet zodat we over 10 of 20 jaar nog steeds met veel plezier wonen en werken in onze gemeente. Dat vragen we onze inwoners”, zegt wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen. “De website heeft de naam Denk mee! omdat we de denkkracht en creativiteit van onze inwoners nog beter willen inzetten bij de ontwikkeling van onze gemeenten, aldus beide wethouders”.

Omgevingswet

De omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Deze treedt op 1 januari 2022 in werking. De wet brengt grote veranderingen met zich mee voor gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties. De Omgevingswet brengt de vele wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen en stemt de regels beter op elkaar af. Daarmee vormt de wet de basis voor het beheer en ontwikkeling in de omgeving. De nieuwe wet geeft veel ruimte voor de visie en ideeën van inwoners. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor het nemen van besluiten. Maar voordat het besluit genomen wordt, kunnen inwoners vaker en makkelijker laten weten wat zij vinden en kunnen. De nieuwe website is één van de manieren waarop de gemeenten dat willen bereiken.

Relevant nieuws