Burgemeester Jeroen Gebben heeft dinsdag vijf lintjes uitgereikt aan inwoners uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Dit deed hij door de inwoners, die een Koninklijke Onderscheiding kregen, thuis te verrassen. Tijdens het huisbezoek nodigde Gebben de decorandi uit voor een ceremonie later die ochtend.

Pieter Nieuwland uit Hurdegaryp werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Antje Miedema-Leijenaar uit Hurdegaryp, Wilhelmina de Vries – De Jager uit Sumar, Jitse van der Veen uit Burgum en Pieter van Keimpema uit Garyp werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het overhandigen van de lintjes vond plaats in een volle en feestelijke Kruiskerk in Burgum. Bij de plechtigheid waren familieleden en vrienden van de decorandi aanwezig.

Pieter Nieuwland uit Hurdegaryp (5 mei 1942)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Pieter Nieuwland uit Hurdegaryp heeft een belangrijke bijdrage aan de ontsluiting van diverse Friese archieven voor het publiek. Hij zet zich nog steeds in voor de verdere ontsluiting van de Friese archieven. Gesteld wordt dat de heer Nieuwland een van de beste genealogen van Fryslân van deze tijd is en dat hij zijn activiteiten voor een groot deel heeft aangewend in het belang van anderen. Iedereen die onderzoek verricht in de Friese archieven heeft nog steeds profijt van zijn werk.

De heer Nieuwland was van 1974 tot zijn pensionering in 2005 werkzaam bij achtereenvolgens het Rijksarchief in Leeuwarden en na een fusie in 2002 het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresaor. Hij was dé vraagbaak voor iedere bezoeker en was altijd belangstellend en bereidwillig. Ook zorgde hij voor een grote kwaliteitsverbetering en professionalisering van de dienstverlening. Daarnaast leverde hij met diverse adviezen ook een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de gehele Rijksarchiefdienst.

De heer Nieuwland stond aan de wieg van de onder Nederlandse vakgenoten befaamde thesaurus van namen, die is ontwikkeld op basis van de Friese archivalia. Door het via indices voor onderzoekers toegankelijk maken van de grote hoeveelheid bronnen, uit een tijd dat er nog geen sprake was van een standaardspelling en veel mensen slechts over een geringe schrijfvaardigheid beschikten, werd al gauw duidelijk dat het vinden van de gezochte personages ook met behulp van de indices een bijna onmogelijke zaak bleef. Mede dankzij betrokkene samengestelde thesaurus werd het zoeken ongelooflijk vereenvoudigd. Er kwam een website (allefriezen.nl) die inmiddels meer dan 16 miljoen records bevat en wordt bezocht door jaarlijks 160.000 unieke bezoekers uit binnen- en buitenland. Tot nu toe is men er in andere provincies nog niet in geslaagd ook zo'n namenthesaurus samen te stellen. Met bewondering wordt door vakgenoten dan ook nog steeds naar dit archief gekeken.

Verder heeft hij diverse collecties en archieven gedigitaliseerd (of laten digitaliseren) en ter
beschikking gesteld aan het publiek, bijvoorbeeld die van de volledige bevolking van Tytsjerksteradiel.

Sinds 1982 is de heer Nieuwland vrijwilliger bij de Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel, die met allerlei activiteiten de bewustwording van de kwaliteiten van het gebouwde erfgoed in de gemeente bevordert. Hij organiseert en voert het secretariaat over de jaarlijkse Karakteristyk Prijs voor de beste renovatie of restauratie.

Van 1988 tot 2018 was hij vrijwilliger bij Bridge District Friesland. Hij fungeerde als wedstrijdleider van de damesbridgecompetitie in Hurdegaryp, van de competities in Joure en Leeuwarden, en van de zogenoemde kroegentocht.

Sinds 1988 is de heer Nieuwland schrijvend redacteur van het Genealogysk Jierboek.

Sinds 2005 is hij genealoog bij het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresaor in Leeuwarden. Na zijn pensionering bleef hij vraagbaak voor bezoekers en voor de staf. Elke vrijdag is hij op de studiezaal te vinden om vragen te beantwoorden. Daarnaast beantwoordt hij vragen van genealogische onderzoekers en verzorgt hij lezingen voor het 'Genealogysk Werkferbân'. Tevens bleef hij betrokken bij wetenschappelijke publicaties. Zo was hij eindredacteur van de in 2014 verschenen driedelige serie over Fries goud en zilver.

Sinds 2006 is Pieter Nieuwland vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van de Archieven in Friesland/Freonen fan de Argyven yn Fryslân. Hij heeft nog steeds de eindverantwoordelijkheid voor de toevoegingen aan de website allefriezen.nl

Antje (roepnaam Anneke) Miedema-Leijenaar uit Hurdegaryp (16 mei 1942)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Antje Miedema-Leijenaar uit Hurdegaryp zet zich al jarenlang geheel vrijwillig in voor de samenleving.

Sinds 1981 is mevrouw Miedema actief als hulp van de koster of als dienstdoend koster bij de Protestantse Gemeente Hurdegaryp. Samen met haar echtgenoot Andries zorgde ze er voor dat tijdens de kerkdiensten, de kinder-nevendienst en het koffiedrinken nadien, kon plaatsvinden. Ook bij begrafenissen en andere activiteiten was mevrouw Miedema vaste hulp en vervanger van de koster. Als wijkassistent legde ze namens de kerk talloze bezoekjes af aan leden van de kerkelijke gemeente. Dat deed ze bij verjaardagen, ziekte, jubilea of zomaar. In 2021 is ze gestopt met een groot deel van haar ondersteunende werkzaamheden voor de kerk en verricht nu nog schoonmaakwerkzaamheden.

Sinds 1983, dus al bijna 40 jaar, is mevrouw vrijwilliger bij Bennenma State in Hurdegaryp. Ze staat bekend als DE handwerkvrouw. Ze verzorgt de inkoop en verspreiding van de materialen onder de handwerkende bewoners, maar ook buiten Bennema State. De gebreide, gehaakte of geborduurde handwerkjes worden tentoongesteld in de vitrinekast voor de verkoop. Ook de verkoop wordt door mevrouw Miedema geregeld. Tijdens de jaarlijkse open dag richt mevrouw Miedema met nog enkele vrijwilligers een kraam in met bloemstukjes en handwerkjes. Van de opbrengst van de verkoop, wordt nieuw materiaal gekocht. De overgebleven winst gaat naar de Stichting Vrienden van Bennema State. Verder is mevrouw Miedema driewekelijks een ochtend aanwezig op de soos van Bennema State en verzorgt dan de koffie en thee en een gezellig praatje. De soos werd afgesloten met een wandelingetje met een bewoner. En dan zijn er nog de koffieconcerten. Ook hier helpt mevrouw een handje mee.

Ze was meer dan 20 jaar (1998-2021) vrijwilliger in Berchhiem in Burgum door wekelijks één ochtend in de week te helpen met koffieschenken en door spelletjes te doen met de bewoners van afdeling B. Vanaf 2016 stond zij in de kleine levensmiddelenwinkel van het Zorgcentrum waar de bewoners hun dagelijkse boodschappen kunnen doen.

In de periode 1999 – 2012 ging mevrouw Miedema als vrijwilliger mee naar het Roosevelthuis in Doorn tijdens de zogenaamde Fryske Wike. Mensen met een lichamelijke beperking uit Fryslân gingen een week op vakantie. Mevrouw Miedema was vaste begeleider van één of twee deelnemers.

Mevrouw Miedema is ook vrijwilliger bij de Vrouwenbeweging Passage Hurdegaryp bij de kerstvieringen en het bezoeken van zieke leden en het bezorgen van het infoblad ‘Hand in hand’. In 2016 is Passage opgeheven en wordt er vanaf die tijd tweejaarlijks een koffie-ochtend georganiseerd. Ook hier biedt mevrouw Miedema een helpende hand.

Wilhelmina (roepnaam Willemien) de Vries – De Jager uit Sumar (22 februari 1956)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Willemien de Vries – De Jager uit Sumar heeft zich, vanaf het moment dat ze aan de Susterwei in Sumar (op de gemeentegrens tussen Sumar en De Tike) is komen te wonen, onafgebroken ingezet voor vrijwel alle verenigingen in Sumar en omliggende dorpen.

Mevrouw zet zich al jaren in voor het dorpshuis De Tike. Van 1983 tot 1995 als secretaris van het Dagelijks Bestuur. Ze was medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in en om het dorpshuis en was daarbij spin in het web bij de organisatie van verschillende activiteiten. Op dit moment is ze algemeen vrijwilliger, helpend en ondersteunend bij de activiteiten in het dorpshuis.

Van 1988 tot 2002 was mevrouw De Vries redactielid en typiste van de dorpskrant van De Tike, de Heidehipper, een nieuwsmedium voor en door inwoners. De krant wordt niet alleen verspreid in De Tike, maar ook onder de inwoners van Sumar aan de Susterwei en een klein deel van de Hearrenwei. Zij was redactielid in de breedste zin van het woord: ze woont redactievergaderingen bij, typt, spoort dorpsgenoten en verenigingen aan de copy tijdig in te leveren, schrijft zelf ook, zorgt voor de lay-out, zet het krantje in elkaar (rapen en nieten) en zorgt voor de bezorging.

Sinds 1996 zit mevrouw De Vries voor de Gereformeerde kerk Opeinde – Nijega – De Tike in verschillende besturen zoals de evangelisatiecommissie, jeugdraad, beroepingscommissie. Daarnaast is ze ouderling, diaken, wijkmedewerker en is ze betrokken bij de totstandkoming van het kerkblad.

Ze was van 1997 tot 2001 bestuurslid van Dorpsbelang De Tike. Daarbij heeft ze actief meegewerkt aan de totstandkoming van vier woningbouwkavels aan de Master de Jongwei. In deze periode werd ook de aandacht gevestigd op de verkeersveiligheid in het dorp door planvorming en realisatie van verkeersdrempels.

Na 2001 was ze actief in duurzaamheidswerkgroepen, zoals de werkgroep ZorgSaam, waarbij in het dorp De Tike een pool is opgezet voor inwoners die hulp nodig hebben of juist hulp kunnen bieden.

Toen in 2019 de basisschool werd gesloten, werd een afscheidsmoment georganiseerd voor alle oud-leerlingen, inwoners en overige betrokkenen. Mevrouw De Vries had een actieve rol in de organisatie hiervan. Ook nu is zij nog betrokken vrijwilliger in De Tike, o.a. bij de minibieb/spelotheek op het dorpsplein.

Jitse van der Veen uit Burgum (30 juli 1944)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jitse van der Veen uit Burgum heeft zich vanaf 1970 geheel vrijwillig ingezet voor diverse verenigingen en stichtingen.

In de jaren zeventig was hij actief binnen de Gereformeerde Kerk en de voetbalvereniging De Griffioen in Oosterwolde. In 1979 verhuisde het gezin Van der Veen naar Drachten en ook hier was hij actief voor de plaatselijke voetbalvereniging. Eerst als leider van een elftal en daarna als actief bestuurslid van VV Drachtster Boys. Hij was wekelijks enkele avonden aanwezig bij de sportaccommodatie en vaak ook op de zaterdagen. Hij is één van de oprichters van de Ondernemers Sociëteit Drachtster Boys. Hij beheerde verschillende portefeuilles binnen de vereniging, zoals het clubhuis, KNVB/FVB/zaal en de gebouwen/terreinen en het materiaal. Hij was als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën van het clubhuis en hij was voorzitter van de sponsorcommissie.

Net als in Oosterwolde was hij in Drachten ook actief binnen de kerkelijke gemeenschap van de Gereformeerde Kerk ondermeer als diaken in de Kerkenraad. De heer Van der Veen was ook organist tijdens de kerkdiensten. Ook kon een beroep op hem worden gedaan tijdens de rouw- en trouwplechtigheden.

In 2000, intussen inwoner van Burgum, werd opnieuw de voetbalvereniging opgezocht en werd Van der Veen bestuurslid van VV BCV, nu FC Burgum. De heer Van der Veen en ook zijn echtgenote waren zeer betrokken bij BCV. Zij waren trouwe supporters van het eerste team. In 2002 werd hij voorzitter van de sponsorcommissie en algemeen bestuurslid. Vanuit zijn vrijwilligerswerk in de voetballerij in Oosterwolde en Drachten zag de heer Van der Veen dat er meer structuur binnen de sponsoring gecreëerd kon worden. Dit natuurlijk met behulp van de overige commissieleden. Dit deed hij vanuit natuurlijk leiderschap en laagdrempeligheid, een open houding en bovenal vriendelijkheid. Hiermee heeft hij het voor elkaar gekregen dat er structuur en continuïteit ontstond. Als dank voor zijn bewezen diensten werd hij in 2010 benoemd tot lid van verdienste van BCV.

Ook was hij bestuurslid van de Stichting Vriendenkring Berchhiem. Als penningmeester bewaakte hij het budget op een uiterst bekwame en doeltreffende manier. Hij heeft met zijn accurate inzet, doorzettingsvermogen en volharding een behoorlijke bijdrage geleverd aan het voortbestaan van de stichting.

Dit is een opsomming van een deel van de activiteiten die de heer Van der Veen jarenlang en geheel vrijwillig en onbezoldigd deed voor de gemeenschap. Hij deed dit naast een meer dan full time baan als directeur van de ABNO AMRO bank.


Pieter van Keimpema uit Garyp (14 januari 1954)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Pieter van Keimpema uit Garyp zet zich al jarenlang vrijwillig in voor diverse activiteiten in Garyp.

Sinds 1969 zet de heer Van Keimpema zich vrijwillig in voor Voetbalvereniging VenV68 Garyp. Dit doet hij minstens 15 uur per week. Direct na de oprichting van de voetbalvereniging werd de heer Van Keimpema lid en voetbalde in de recreatie-elftallen. Ook was hij jarenlang jeugdtrainer en leider van de A-junioren en leider en vlagger van het 1e elftal, scheidsrechter en trainer. Hij zet zich daarnaast in voor de Commissie Respect, Technische Commissie en is Algemeen Veldbeheerder.

De heer Van Keimpema was meer dan 35 jaar voorzitter van de Personeelsvereniging ONA (Ontspanning na Arbeid) van Solidd Steel Structures BV in Sumar, waar hij tot zijn pensionering eind 2016 werkte. Dit deed hij op vrijwillige basis. Er werden feesten, bbq’s, uitjes georganiseerd en altijd was de heer Van Keimpema van de partij. Ook bezocht hij namens de PV bruiloften, jubilea en begrafenissen.

Sinds 1990 is de heer Van Keimpema betrokken bij Toanielselskip Lytse Krêft Garyp als toneelspeler en hij zit via de toneelvereniging in de Culturele Raad van Tytsjerksteradiel.

Pieter Keimpema is sinds 2015 hulpsinterklaas in Garyp. Vanaf oktober/november is hij met de voorbereidingen bezig. Denk aan de intocht, opnamen van filmpjes voor het Sinterklaasjournaal en diverse overleggen hieromtrent. Ook is hij hulpsinterklaas op de CBS de Wrâldpoarte in Garyp. Hij kent de inwoners van het dorp goed en kent daardoor ook veel ouders en grootouders van de leerlingen. Dit maakt hem voor de kinderen de ‘echte’ Sint die alles weet. Hij heeft ook jaarlijks een rol in het kerstspel op school.

De heer Van Keimpema bezoekt tweewekelijks leden van de kerkelijke gemeente PKN Garyp. Hij is daarnaast ouderling, bezorgt de wekelijkse kerkelijke nieuwsbrief bij de tehuizen en het maandelijkse kerkblad en ondersteunt hij de kerkenraad. De laatste jaren is hij medebeheerder van de Petrushof (begraafplaats) in Garyp.

De heer Van Keimpema was mantelzorger voor zijn, inmiddels overleden, zoon en vrouw. Omdat hij nog in het bezit is van een auto, geschikt voor rolstoelvervoer, biedt hij nu zijn diensten aan als chauffeur van rolstoelgebruikers binnen de dorpsgemeenschap.
 

feestelijke-lintjesregen-in-tytsjerksteradiel
Op de foto v.l.n.r. Pieter Nieuwland, Jitse van der Veen, Antje Miedema-Leijenaar, Wilhelmina de Vries - De Jager, Pieter van Keimpema en burgemeester Jeroen Gebben