De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en De Bewonersraad Friesland hebben de prestatieafspraken 2022 ondertekend. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeenten. Er zijn afspraken vastgelegd op vijf thema’s; Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Kwaliteit van de woningvoorraad & duurzaamheid, Wonen, welzijn, zorg, & bijzondere doelgroepen en Leefbaarheid. Deze thema’s zijn vastgelegd in de nieuwe woonvisie ‘Gemeente Achtkarspelen 2020-2025’ en de ‘Woonvisie Tytsjerksteradiel 2019-2024’. Het betreft een actualisering van de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn.

Betaalbare duurzaamheid

Betaalbare verduurzaming van huurwoningen blijft één van de speerpunten in de onderlinge afspraken. De ambities van de partijen hiervoor liggen hoog. Voor het sociaal verhuurbedrijf en De Bewonersraad staan lage kosten voor de huurder centraal. Verder betrekken de gemeenten, WoonFriesland en De Bewonersraad elkaar bij de uitvoering van de Warmte Transitievisies. Er komt een planning voor het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen en welke wijken en buurten prioriteit krijgen. Bij de start van de werkzaamheden hiervan informeren de gemeenten het sociale verhuurbedrijf en De Bewonersraadover het werkproces en de planning.

Meer woningen

WoonFriesland wil de komende jaren de woningvoorraad uitbreiden op basis van de in 2021 vastgestelde portefeuillestrategie. Samen met de gemeenten wil zij locaties inventariseren en hiervoor afspraken maken. De locaties en het aantal woningen die uit dit onderzoek naar boven komen kunnen dan, na overleg,  opgenomen worden in de woningbouwprogrammering van beide gemeenten.

Vroegsignalering

Oplopende schuldenproblematiek willen de partijen graag voorkomen. Door gezamenlijk te blijven focussen op vroegsignalering is er veel te winnen. Voldoende capaciteit en korte wachttijden bij het sociaal team zijn hierbij een belangrijke randvoorwaarde. 

Corona

Partijen zetten zich in om ondanks corona de prestatieafspraken te realiseren. Zo heeft WoonFriesland de werkwijze voor het verbeteren van de huurwoningen virusveilig ingericht. De partijen volgen de corona ontwikkelingen op de voet en maken waar nodig aangepaste afspraken.

Ondertekening woningafspraken
Wethouders Margreet Jonker, Jouke Spoelstra van Achtkarspelen en Gelbrig Hoekstra en Andries Bouwman van Tytsjerksteradiel ondertekenen online de prestatieafspraken met WoonFriesland en Bewonersraad Friesland