De raad stelt jaarlijks twee bestuursrapportages vast. In de bestuursrapportages zijn de voortgang van de plannen en de bijbehorende kosten opgenomen.

Wat is een bestuursrapportage?

De bestuursrapportage is een document, waarin melding wordt gedaan van ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. Dit kunnen financiële ontwikkelingen met voor- en nadelen zijn, maar ook ontwikkelingen wat betreft het halen van planningen. Wanneer de plannen en eventueel de bijbehorende kosten afwijken van wat in de begroting is opgenomen, dan meldt het college van B&W dit aan de raad via de bestuursrapportages.

Zijn de bestuursrapportages wettelijk verplicht?

Nee. Onze gemeente heeft er zelf voor gekozen om jaarlijks twee bestuursrapportages op te stellen. Het college van B&W kan de raad dan tijdig informeren over nadelen of juist voordelen. De raad heeft dan de mogelijkheid om zo nodig bij te sturen, of om nieuwe afspraken maken.

Wanneer worden de bestuursrapportages vastgesteld?

De raad stelt de 1e bestuursrapportage vast in het voorjaar en de 2e bestuursrapportage in het najaar. Deze vaststelling vindt plaats in het jaar, waarop de begroting betrekking heeft.

Hoe zijn de bestuursrapportages opgebouwd?

De bestuursrapportages hebben dezelfde opbouw als de begroting. Ze bestaan uit programma’s en paragrafen.

Hieronder vindt u de bestuursrapportages zoals ze zijn aangeboden aan de raad.