Dit kolleezje lit nei in perioade mei grutte tekoarten in begrutting efter mei perspektyf, dêr binne wy wiis mei’, zegt wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel over de begroting voor 2022-2025. Het is de vierde en laatste begroting van het huidige college. ‘Der leit in goed fûnemint dêr’t in nije ried en in nij kolleezje mei foarút kinne.’ In de begroting maakt Tytsjerksteradiel een beweging naar ondernemers en inwoners. Het college stelt de raad voor om de verhoging van leges naar kostendekkende tarieven gefaseerd in te voeren en om de extra verhoging van 2,5% van de OZB voor 2022 te laten vervallen.

Winstwaarschuwing

Met de begroting 2022-2025 schrijft het college over de gehele periode zwarte cijfers, toch is met de vele onzekerheden een winstwaarschuwing wel op zijn plek. ‘Wy witte net oft de jilden dy’t wy hjoed ta ús beskikking ha, der moarn ek noch binne. Dat makket dat wy bestjoere op driuwsân. De middels fanút it Ryk wei binne foar ien jier wis. Struktureel is it byld tige wif.’ De middelen voor Jeugdzorg zijn zeker voor 2022, niet voor de jaren daarna. De algemene uitkering stijgt doordat het Rijk rekening houdt met een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling. Dat heeft een positief effect op het saldo van de begroting. Onzeker blijft wat het daadwerkelijk effect van nieuwe CAO's, de fors gestegen energieprijzen en het effect van deze ontwikkelingen op de prijsontwikkeling van externe partijen voor de gemeente is. En dan is er nog de herijking van het gemeentefonds. Het nieuwe model laat veel fluctuaties zien. Dat geeft daardoor geen zeker beeld.

Donderdag 4 november bespreekt de raad de begroting 2022-2025.