De gemeenteraden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel spraken zich donderdag 22 juni uit over de toekomst van de samenwerking tussen beide gemeenten. Er is een ingrijpend besluit genomen voor onze organisatie. Een meerderheid in de gemeenteraden in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wil zelfstandig blijven en stoppen met de samenwerking in de werkmaatschappij. 

Omdat de werkmaatschappij al langere tijd onder druk staat vroegen de colleges duidelijkheid aan de raden over de toekomst van de samenwerking. ‘Hjoed ha we de rjochting krigen foar us mienskiplike organisaasje, de werkmaatschappij, wer we om frege ha,’ zegt wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel. ‘Dit beslút jout dúdlikens, mar hat ek grutte ympakt op de organisaasje en ús meiwurkers.’ 
 
De komende tijd moet duidelijk worden wat voor gevolgen dit besluit heeft voor de beide gemeenten. ‘Wy sille der alles oan dwaan dit net fan ynfloed op ús tsjinstferliening wêze te litten,’ aldus Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen. De komende tijd moet duidelijk worden op welke wijze de werkmaatschappij opgeheven gaat worden. De beide colleges zijn gevraagd om hiervoor een plan van aanpak te maken. Het plan moet uiterlijk in november aan de raden worden voorgelegd.   

Het merendeel van de 700 ambtenaren van beide gemeenten werkt sinds 2015 samen in de werkmaatschappij 8KTD. Binnen de samenwerking is ruimte voor eigen beleid en uitvoering per gemeente. Deze werkwijze is complex, wat zorgt voor hoge werkdruk. Ook is er een hoog ziekteverzuim onder medewerkers. 

Afgelopen maanden hebben de colleges en de raadsleden met elkaar en afzonderlijk op verschillende momenten over de samenwerking gesproken. Raadsleden hebben vragen gesteld. De colleges en experts hebben informatie gegeven. Over wat samenwerken tussen gemeenten betekent en wat het bijvoorbeeld gaat kosten om te stoppen met de werkmaatschappij of te fuseren. Informatie uit deze gesprekken en informatiemomenten konden de raadsleden gebruiken voor het nemen van een besluit. De colleges hebben de gemeenteraden om duidelijkheid gevraagd. 22 juni hebben de raadsleden zich uitgesproken over de toekomst van de samenwerking.  

De colleges zijn blij dat er duidelijkheid is en dat er richting is gekregen. Dit besluit heeft grote impact op de organisatie. De komende tijd moet duidelijk worden wat voor gevolgen dit besluit heeft. Het is nog niet precies bekend hoe het proces van ontvlechting eruit zal komen te zien. De beide colleges is gevraagd om met een plan hiervoor te komen. Het plan moet uiterlijk in november aan de raden worden voorgelegd.